เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  

URL Counter


news   
     
(02/08/61) การประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการจัดงานวันดินโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  
(26/07/61) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
(23/07/61) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารั บการประเมินสมรรถณะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู  
(23/07/61) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าที่ธุรการ  
(20/07/61) ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย  
(18/07/61) เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจโดยการอบรมเขียนแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย  
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ประกาศยกเลิกผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอนห้องเรียนสองภาษา MEP สาขาวิชาการโรงแรม  
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย  
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
เรื่องผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู  
รายฃื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร  
   
   
         
   
   
   

วันที่ 14 กันยายน 2561

วันสุดท้ายของการมาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ)ของว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โดยว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า ได้กล่าวอำลาและมอบของที่ระลึกให้แก่ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ในการนี้ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ยังได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้าที่มาฝึกประสบการณ์ในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพอีกด้วย ณ อาคารอำนวยการ

 
   

วันที่ 14 กันยายน 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า ผู้ฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ได้เดินทางไปแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ท่านผู้อำนวยการณัชธร ทองดอนเปรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร และรองผู้อำนวยการภาณัททกา วงษากิตติกุล ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

 
   

วันที่ 12 กันยายน 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย นางสาวทัศน์วรรณ์ หอมผล หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา นางกรองกาญจน์ พินิจศักดิ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นางสุกัลยา จันทร์จินดา ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และ นักเรียน นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงผลงาน การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

 
   

วันที่ 11 กันยายน 2561

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ในงาน "ถักทอสายใยรัก มุทิตาด้วยหัวใจ" ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีผู้เกษียณอายุราชการดังนี้ 
- นายสุชาติ วิชาช่วย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ครูสุทธิชา กุ๋ยฉนวน ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- นางสมพงษ์ โสภา แม่บ้าน
- นายสมจิตร์ สงแจ้ง นักการภารโรง

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

คณะครูแต่ละแผนกพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษามอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 11 กันยายน 2561

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมกันแสดงมุทิตาจิต แสดงความรัก ความผูกพันธ์ แก่ครูสุทธิชา กุ๋ยฉนวน ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ณ อาคารอำนวยการ

 
   

วันที่ 11 กันยายน 2561

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมงาน "ถักทอสายใยรัก มุทิตาด้วยหัวใจ" ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีผู้เกษียณอายุราชการดังนี้ 
- นายสุชาติ วิชาช่วย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ครูสุทธิชา กุ๋ยฉนวน ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- นางสมพงษ์ โสภา แม่บ้าน
- นายสมจิตร์ สงแจ้ง นักการภารโรง

และยังได้รับเกียรติจากคุณชำนาญ รัตนพันธ์ ประธานเครือข่ายชมรมเขตคลองสามวา พร้อมคณะ

และ คุณจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมคลองสามวา เข้าร่วมงานและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 11 กันยายน 2561

คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์ประจำวิทยาลัยฯ ก่อนเข้าสู่งาน "ถักทอสายใยรัก มุทิตาด้วยหัวใจ" ประจำปีการศึกษา 2561

 
   

วันที่ 10 กันยายน 2561

ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า จากวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ได้เข้ามาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ) ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

สถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 10 กันยายน 2561

คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ ยูฮันเงาะ นักศึกษา ปวส.2 ทวิภาคี แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลฟ์ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม การแข่งขันชกมวยไทยสมัครเล่น กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติครั้งที่ 13"บัวหลวงเกมส์" จังหวัดปทุมธานี

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 8 กันยายน 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้รับเกียรติให้เป็นผู้มอบเหรียญรางวัล

พร้อมเกียรติบัตร

ให้กับผู้แข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง น้ำหนักไม่เกิน 40 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 13 จังหวัดปทุมธานี

 
   

วันที่ 8 กันยายน 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ ยูฮันเงาะ นักศึกษา ปวส.2 ทวิภาคี แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลฟ์ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม การแข่งขันชกมวยไทยสมัครเล่น กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติครั้งที่ 13"บัวหลวงเกมส์"ที่จังหวัดปทุมธานี

 
   

วันที่ 6 กันยายน 2561

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและแผนกวิชาการตลาดร่วมกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้อนรับตัวแทนจากบริษัท ฉาย 3 มิติ จำกัด ประกอบกิจการประเภทการ จัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า ร่วมพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาระบบทวิภาคี การลงนามความร่วมมือ และการรับนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี ที่จะออกฝึกอาชีพในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

 
   

วันที่ 6 กันยายน 2561

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกร่วมกับแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการ Show Art Show off เพื่อจัดแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านภาษาต่างประเทศ

 
   

วันที่ 5 กันยายน 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรต

ิผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

ณ ลานโดมวิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 
   

วันที่ 5 กันยายน 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ณ ศูนย์ประชุมวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 
   

วันที่ 4 กันยายน 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 13 "บัวหลวงเกมส์" ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 
   

วันที่ 4 กันยายน 2561

การแข่งขันกีฬา มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลฟ์ฟลายเวท นางสาวกัญญารัตน์ ยูฮันเงาะ นักศึกษา ปวส.2 ทวิภาคี แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ชกน็อกเอาท์คู่ต่อสู้ ขนะการแข่งขันรอบแรก ผ่านเข้าสู่รอบสอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 13 "บัวหลวงเกมส์" จังหวัดปทุมธานี

 
   

วันที่ 4 กันยายน 2561

การอบรมต่อยอดกิจกรรมประกวด "หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์" ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กรุงเทพมหานครและภาคกลางฝั่งตะวันออก ระหว่างวันที่ 4-6กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมบางกอก พาเลซ นำทีมโดย นางสุกัลยา จันทร์จินดา ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก นายอุกฤษณ์ อะมุตะคุ ครูแผนกวิชาการโรงแรม นายพีรพล บุตร์แดง นายภูริชกรณ์ อันประเสริฐ นักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม และ นายภาสวิชญ์ ยิ่งยง ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

 
   

วันที่ 4 กันยายน 2561

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการสัมมนาหลังฝึกงาน / ฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โดยนางจันทิมา สัตยภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

ณ อาคาร 5 ชั้น 4

 
   

วันที่ 4 กันยายน 2561

นายนพรัตน์ รัตนมงครพร นางสาวปรารถนา ชูแสง ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ Show Art Show off ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านภาษาต่างประเทศ

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 3 กันยายน 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมพิธีลงนาม

ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ ฟ็อกซ์คอนน์

อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิงส์ และ บริษัท ชาร์ป คอเปอร์เรชั่น 
ณ โรงแรมเดอะ เบิร์กลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

 
   

วันที่ 2 กันยายน 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการสัมมนา "การศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัจฉริยะภาพสำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่" ณ ห้องจูปีเตอร์ 4 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 
   

วันที่ 2 กันยายน 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายยิ่งยศ วงศ์เสน หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน นายสงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายอภิวัฒน์ สร้างแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมการสัมมนา "การศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัจฉริยะภาพสำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่" ณ ห้องจูปีเตอร์ 4 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 
   

วันที่ 2 กันยายน 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายยิ่งยศ วงศ์เสน หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน นายสงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายอภิวัฒน์ สร้างแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้าร่วมชมงานการแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับอาเซียน (ASEAN Skills Competition ) 
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

  

 


หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)