URL Counter

หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)news
 
เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 
     
 
 
   
     
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ลงวันที่ ๒๖/๐๖/๖๑)  
ประกาศยกเลิกผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอนห้องเรียนสองภาษา MEP สาขาวิชาการโรงแรม (ลงวันที่ ๒๖/๐๖/๖๑)  
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย (ลงวันที่ ๒๕/๐๖/๖๑)  
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ลงวันที่ ๒๕/๐๖/๖๑)  
เรื่องผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (ลงวันที่ ๑๕/๐๖/๖๑)  
รายฃื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร  
   
   
         
   
   


   

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรงเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน
ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
   

วันที่ 12 กรกฏาคม 2561
นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ พร้อมด้วยนายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ครูปรัศนี พิณอำพรำไพศาล หัวหน้าแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ครูเจียรนัย งดงาม หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม ครูสมาน ป้องปก หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ครูวนิดา แอนนัส หัวหน้างานบุคลากร ครูทัศน์วรรณ์ หอมผล หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ครูอาภัสพร สุวรรณบูลย์ ครูสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และครูพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ ครูสาขาวิชาวิจิตรศิลป์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ ประจำปี 2561

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ยังได้ให้เกียรเป็นประธานในพิธีอีกทั้งยังได้เดินเยี่ยมชมผลงานต่างๆของนักเรียนในเรือนจำพิเศษมีนบุรีอีกด้วย

ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

 
   

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ชมรม To be number one วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้จัดโครงการส่งเสริมบุคลิกภาพ สุขภาพ กีฬา และนันทนาการ (แอโรบิก) โดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ศักดิ์ กะราเวก มาเป็นวิทยาลัยกรในครั้งนี้
ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 10 กรกฎาคม 2560
ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมใจประดิษฐ์กระถางรักษ์โลก กระถางขุยมะพร้าว” โดยได้รับเกียรติจากนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯและนางฐิรนันท์ มณีรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ มาเป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจากคุณพรชุลี ผ่านสำแดง ผู้จัดการสวนลุงหน่องมาเป็นวิทยากรในการจัดโครงการครั้งนี้
ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
   

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้จัดโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา กิจกรรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ตามหลักการ 3R) โดย ได้รับเกียรติจาก นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นางสุนัดดา สายทอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นางสาวณัฐปภัสร์ ภารพงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมทีมงานเขตคลองสามวา มาเป็นวิทยากรในการจัดโครงการนี้ และนักเรียน นักศึกษา ได้เยี่ยมชมศึกษาตามฐาน
ฐานที่ 1 การทำน้ำหมักชีวภาพและการทำปุ๋ยกิ่งไม้ใบไม้
ฐานที่ 2 การทำน้ำยาอเนกประสงค์
ฐานที่ 3 การนำปุ๋ยอินทรีย์มาปลูกผักปลอดสารพิษ
และฐานที่ 4 สิ่งที่เหลือใช้นำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ได้

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 9 กรกฏาคม 2561
หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน
ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาแกนนำสาขาวิชาการตลาดได้เชิญชวนนักเรียน นักษาเข้าร่วมโครงงานสร้างวินัยใส่ใจความสะอาดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม อาชีวศึกษา เพื่อให้ทุกคนหันมาใส่ใจและช่วยกันรักษาความสะอาด

ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
   

วันที่ 6 กรกฏาคม 2561
หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน
ตัวแทนนักเรียนแกนนำสาขาวิชาเลขานุการได้เชิญชวนคณะครู นักเรียน นักษาเข้าร่วมโครงการยิ้มง่ายๆ ไหว้อย่างงาม ทักทายสุภาพตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม อาชีวศึกษา

ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
   

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันและยังได้ร่วมกิจกรรม 1 ยิ้ม 1 ไหว้ 1 ทักทาย ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรมอีกด้วย ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
   

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพพร้อมด้วยนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพัฒนาคูคลองตามโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ “
โดยนางสาวกาญจนา ฉาบสุวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวาเป็นประธานในพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริพัฒนาคลองลำกระดาน 2 ซึ่งดำเนินการจัดเก็บวัชพืชตลอดแนวคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่พักอาศัย การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองสามวา เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ ประชาชนจิตอาสา และนักเรียนโรงเรียนวัดลำกระดานร่วมกิจกรรมถึง 250 คน ณ คลองลำกระดาน 2

 
   

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาในสถานศึกษาและเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารด้านภาษาในชีวิตประจำวัน
ครูผู้สอน : Ms. Chen wen na ครูอาสาสมัครจีนจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ ฮั่นปั้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536

 
   

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ครูธันยพร ตันติ์ดนัย หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุดและนางสาวธนพิชญ์ นิ่มมา เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้นำหนังสือ "ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ที่ได้รับมอบจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1 มาเผยแพร่ให้แก่คณะครู และนักเรียน นักศึกษา โดยการดาวน์โหลดไฟล์หนังสือผ่าน QR - Code ได้ทั้งในรูปแบบของ E-book และ PDF Flie และนักเรียน นักศึกษา อีกทั้งยังได้ร่วมสนุกเพื่อตอบถามและมอบรางวัลอีกด้วย
ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 1 กรกฏาคม 2561
นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูเจียรนัย งดงาม หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม ครูวนิดา แอนนัส หัวงานงานบุคลากร ครูปัฐมพร เลขาตระกูล หัวหน้างานอาคารสถานที่เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ปี 2561 ณ วัดโฝวกวงซัน ไท่ฮวาซื่อ