วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

Card image cap

Card image cap

  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีพุทธศักราช 2556 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาของรัฐ เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

Card image cap

Card image cap

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ-จัดจ้าง
Card image cap

Card image cap

ผู้อำนวยการ
ว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap

Card image cap