การบัญชีเบื้องต้น 1(ครูบุญญาพร)
(บัญชี1)

คำอธิบาย

ศึกษาความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมุลการบัญชี ข้อสมมติ ตามแม่บทการบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ สมการบัญชีและงบดุล การวิเคราะห์รายการค้า การจดบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภื งบทดลอง กระดาษทำการ 6 ช่อง การปิดบัญชี งบการเงิน และสรุปวงจรบัญชี