วิชาศิลปการขาย (ครูพรรนิภา ปาวิชัย)
(2210-2210)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฏีการขาย เทคนิคการเสนอขาย การเขียนแผนการขาย การเขียนคำพูดขาย และการเสนอขาย การเขียนรายงานการขาย เอกสารการขาย การพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับอาชีพขายและจรรยาบรรณของอาชีพขาย