URL Counter

หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)news
 
เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 
     
 
 
   
     
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (ลงวันที่ ๑๕/๐๓/๖๑)  
การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (แก้ไขและเพิ่มเติมครั้งที่ 1) (ลงวันที่ ๑๔/๐๓/๖๑)  
ประกาศการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ลงวันที่ ๗/๓/๖๑)  
รับสมัครบุคคลเข้ามาประกอบการร้านค้าผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ลงวันที่ ๒๖/๐๒/๖๑)  
การรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน ห้องเรียนสองภาษา MEP สาขาวิชาการโรงแรม (ลงวันที่ ๒๑/๐๒/๖๑)  
ประกาศ "การขยายเวลารับสมัครโครงการ "คัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม) (ลงวันที่ ๒๐/๐๒/๖๑)  
ตารางรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษาวิชาพื้นฐานระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2560 (ลงวันที่ ๒/๒/๖๑)  
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าที่ธุรการ (ลงวันที่ ๓๐/๐๑/๖๑)  
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก โควต้าภายในรอบ ๒ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ลงวันที่ ๒๒/๐๑/๖๑)  
รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวข. และปวส.โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควต้ารอบ ๒ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวข. และปวส.โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควต้ารอบ ๒ เพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควต้าภายในรอบ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ลงวันที่ ๑๘/๐๑/๖๑)  
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตารอบ 2) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ลงวันที่ ๑๘/๐๑/๖๑)  

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา (ห้องอัจฉริยะ) จำนวน ๑ ห้อง เพื่อใช้สำหรับศูนย์ปฏิบัติการภาษาต่างประเทศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

 
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดสรรเลือก (โควตา) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (แก้ไข)  
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดสรรเลือก (โควตา) ปีการศึกษา ๒๕๖  
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตาภายใน) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ผลการเลือกประธานกรรมการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  
ผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผลการเลือผู้แทนสถานประกอบการ  
รายฃื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร  
     
   

 

 

 

 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม

ภัตตาคาร และร้านอาหารสาขาการท่องเที่ยว อาชีพมัคคุเทศก์คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๓

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประจำปี ๒๕๕๙"สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๙"

 
งานวิชาการ - การใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ C-PBL21 เทคนิคการเรียน SQ2R ME Peer วิชากฎหมายพาณิชย์(ลงวันที่ ๑๘/๐๙/๖๐)  
    - บทเรียนออนไลน์ของ ครูสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา  
    - บทเรียนออนไลน์ของ ครูกุลิสรา สุวรรณ  
         
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ - สาระสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความปรองดอง (ลงวันที่ ๘/๐๑/๖๑)  
    - ประกาศ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้  
    - แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลขึ้นเว็บวิทยาลัยฯ  
    - รายงานการสำรองข้อมูล 2560  
    - ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใช้งานระบบ RMS  
         
งานปกครอง   มาตรการและแนวปฏิบัติ การพัฒนาวินัย การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม ของนักเรียน นักศึกษา (ลงวันที่ ๐๘/๐๙/๖๐)  
    - แบบคำร้องขออนุญาติออกนอกวิทยาลัย(ลงวันที่ ๑/๑๑/๖๐)  
    - เครื่องแบบการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ  
    - ระเบียบวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2558  
         
งานแนะแนว - สำรวจการหารายได้ระหว่างเรียน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ (ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๖๐)  
    - ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ลงวันที่ 18/05/60)  
    - ผู้กู้ยืม กยศ. สามารถชำระหนี้ กยศ. ได้ที่ 7-11 ทุกสาขา ตั้งแต่งวดของวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป  
         
งานกิจกรรม - รูปเล่มรายงานการซ่อมกิจกรรม  
    - แบบเก็บชั่วโมงซ่อมกิจกรรม   
    - แบบคำร้องขอลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม (แบบ อวท. 18)  
    - แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ / ปรับระดับคะแนน (กิจกรรม)  
         
งานครูที่ปรึกษา  
    -  
    -  
    -  
    - รายงานผลการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา  
         
งานอาคารสถานที่ - แบบแจ้งรายการชำรุด (ลงวันที่ ๒๐/๐๒/๖๑)  
    - (แบบฟอร์ม) สำรวจวัสดุที่ต้องการซ่อมแซม ห้องเรียน  
    - ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
         
    - ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน(เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ)(เพิ่มเติม)  
    - ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน(เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ)  
    - ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ (PDF) (RAR)  
         
งานสื่อการเรียนการสอน - ขอส่งสื่อบันทึกการประชุมทางไกลครั้งที่ 9  
    - ครั้งที่ 9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลอาชีวศึกษาด้านระบบทางไกล (Link)  
         
         
งานหลักสูตร - แผนการเรียน ปวช.รุ่นปี่ 2561-2563 (ลงวันที่ ๐๙/๐๒/๖๑)  
    - แผนการเรียน ปวส.รุ่นปี 2561-2563 (ลงวันที่ ๐๙/๐๒/๖๑)  
      เอกสารการเข้าศึกษาต่อ โดยไม่สอบคัดเลือก (โควตาภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2561  
    - แบบแจ้ง ปวช. (ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๖๐)  
    - แบบแจ้ง ปวส. (ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๖๐)  
    - ใบสมัคร (ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๖๐)  
    - ประกาศโควตา (ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๖๐)  
         
      เอกสารการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปวส. (โควตาภายใน) ปีการศึกษา 2561  
    - แบบแจ้งประสงค์ (ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๖๐)  
         
    - Easy Lesson Distilled “ถอดบทเรียน ”อยางไร ?...ไมยาก (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด) (ลงวันที่ ๐๔/๐๘/๒๕๖๐)  
    - แผนการเรียนระบบทวิภาคี ระดับปวช. รุ่นปีการศึกษา 2560 (ลงวันที่ ๖/๑๑/๖๐)  
    - แผนการเรียนระบบทวิภาคี ระดับปวส. รุ่นปีการศึกษา 2560 (ลงวันที่ ๖/๑๑/๖๐)  
    - ตารางการเรียนการสอน (ตารางครู,ตารางนักเรียน แก้ไข) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
    - ตารางการเรียนการสอน (ตารางห้องเรียน แก้ไข) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
    - ตารางการเรียนการสอน (ตารางครู) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
    - ตารางการเรียนการสอน (ตารางนักเรียน-นักศึกษา) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
    - ตารางการเรียนการสอน (ตารางห้องเรียน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
    - ตารางนักเรียน ชคธ. รุ่น4 (ภาคพิเศษวันอาทิตย์) (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - แผนการเรียนปวช. 1 (รหัส ุ60) แผนกวิชาการบัญชี,การตลาด,เลขานุการ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ภาษาต่างประเทศ  
    - แผนการเรียนปวช. 1 (รหัส ุ60) แผนกวิชาการโรงแรม,คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต,วิจิตรศิลป์  
    - แผนการเรียนปวช. 2 (รหัส ุ59)  
    - แผนการเรียนปวช. 3(รหัส ุ58)  
    - แผนการเรียนปวส.1(รหัส ุ60)  
    - แผนการเรียนปวส.2(รหัส ุ59)  
         
งานศูนย์วิทยบริการฯ - ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุด  
    - ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ของงานห้องสมุด  
         
         
งานประชาสัมพันธ์ - สำนักอำนวยการ สอศ. เปลี่ยนเว็บไซต์ จากเดิม www.boga.go.th เป็น boga.vec.go.th  
         
งานทะเบียน - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๐ (วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  
    - ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
    - แบบฟอร์ม แนวปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา (ลงวันที่ 19/06/60)  
         
งานประกันฯ - รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปีการศึกษา 2559  
    - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกาาโดยหน่วยงานต้นสังกัด (ดาวน์โหลด)  
    - รายงานการประเมินตนเอง ปี 56 (สมบูรณ์) (ดาวน์โหลด)  
    - รายงานประเมิณตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2558  
         
งานความร่วมมือ - โครงการยกระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  
         
งานวางแผน - โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ของวิทยาลัย(ทุกฝ่าย)(ลงวันที่ ๒/๐๓/๖๑)  
    - บันทึกขออนุมัติใช้เงิน (ตัดยอด) (ลงวันที่ ๒๔/๐๑/๖๑)  
    - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
    - แบบฟอร์มโครงการที่เสนอเข้าแผนปฏิบัติการปี 2561  
    - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2560  
    - เผยแพร่โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ของวิทยาลัย  
    - โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559  
         
         
งานทวิภาคี - เอกสารตัวอย่างรูปแบบการทำรายงานฝึกงาน (ลงวันที่ ๑๘/๐๑/๖๑)  
    - แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (ลงวันที่ ๑๘/๐๑/๖๑)  
     

แบบฟอร์มสำหรับนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

 
    - แบบฟอร์มคำร้องขอออกฝึกงาน (ลงวันที่ ๒๖/๐๑/๖๑)  
    - แบบฟอร์มตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    -  
    - แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - สัญญาฝึกอาชีพ (ทวิภาคี) (ลงวันที่ ๒๖/๐๑/๖๑)  
         
     

แบบฟอร์มสำหรับครูนิเทศ

 
    - แบบฟอร์มขออนุญาตออกนิเทศ (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - บันทึกข้อความรายงานการนิเทศประจำสัปดาห์ (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - แบบรายงานการนิเทศ (ทวิภาคี) (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - แบบรายงานการนิเทศ (ระบบปกติ) (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - บันทึกสรุปผลการนิเทศประจำภาคเรียน (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - แบบประเมินผลการฝึกงานสำหรับสถานประกอบการ (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและสัมมนา (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - แบบรายงานผลการสัมมนา (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
         
         
   
   


 

ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ชุมชนเคซี 1

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้จัดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยทางศูนย์ได้ให้บริการและแสดงผลงานการจัดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ ดังนี้

1. การให้บริการซ่อม (Repair)
- การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
- การบริการตรวจเช็คและอัพเกรดคอมพิวเตอร์

2. การอบรมการสร้างงานสร้างอาชีพ (Build)
- การทำพัดวิสัตยาหอม

3. การอบรมการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน (Top up)
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาชีพใหม่

 
 

วันที่ 18 มีนาคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้ไปตรวจเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ทีมที่สอง ที่ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ศูนย์ชุมชนหมู่บ้านเคซี

ณ ชุมชนหมู่บ้านเคซี

 
 

วันที่ 18 มีนาคม 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้จัดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวกาญจนา ฉาบสุวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ

แขกผู้มีเกียรติ
คุณณัฐนันท์ กัลยาศิริ : ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
คุณพรทิพา วราวุฒิ : ประธานชุมชนหมู่บ้านทหารกองหนุ่น
คุณประวีร์ หนูนาค : หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเขตคลองสามวา
คุณชำนาญ. รัตนพันธ์ : ประธานเครือข่ายชุมชนเขตคลองสามวา
คุณปุณยวีร์ สินวราเสฎฐ์ : ตัวแทนชุมชนเมืองประชา
คุณนพดล จันทร์มาก : ประธานชุมชนเคซี 1
คุณสมศักดิ์ โพธิ์จาด : ประธานหมู่บ้านเลิศอุบล
พ.ต.ท. วชิรปกรณ์ สุมทรคีรี สวป : สน.คันนายาว

ทางศูนย์ได้ให้บริการและแสดงผลงานการจัดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ

1. การให้บริการซ่อม (Repair)
- การให้บริการซ่อมเครื่องใช่ไฟฟ้า
- การบริการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ (ซ่อม/อัพเกรด/ลงโปรแกรมฯ)
- การซ่อมมุ้งลวด
- การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

2. การอบรมการสร้างงานสร้างอาชีพ (Build)
- การทำหมี่กรอบชาววัง

3. การอบรมการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน (Top up)
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาชีพใหม่

ณ หมู่บ้านเลิศอุบล

 
 

วันที่ 17 มีนาคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เทศกาล Big Holiday 2018 ในปีนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2561

ณ สวนสยามปาร์คซิติ้ บริษัทสยามพาร์คบางกอกจำกัด

 
 

วันที่ 16 มีนาคม 2560

เนื่องในพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

ภายในงานเลี้ยงนอกจากจะมีวงดนตรีบรรเลงให้ความเพลิดเพลินแล้ว ท่านผู้อำนวยการ พรเพ็ชร พรรณวงค์ ยังได้มอบของที่ระลึก พร้อมทั้งหนังสือรุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในงานอีกด้วย

 
 

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย แขกผู้มีเกียรติตัวแทนสถานประกอบการที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกรุงเทพทัศนา

ในการนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้มีผลการเรียนดีเด่น ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัย ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น และผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลังจากนั้น ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ คณะครู และผู้สำเร็จการศึกษาในลำดับต่อไป

 
 

13 มีนาคม 2561

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กับ Mr. Zhang Xin Vice president Yuxin Normal University โดยมี Deputy Director Yang Chun Duputy Director Wu Xiaoying และ นายโอหยาง ร่วมเป็นพยาน

ณ School of International Culture and Study Yuxin Normal University

 
 

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น.

การปฐมนิเทศ (ทวิภาคี) นักเรียน นักศึกษา แผนกภาษาต่างประเทศ แผนกธุรกิจค้าปลีก ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยนายสุชาติ วิชาช่วย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
 

ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Yuxi Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 
 

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ไปร่วมกิจกรรม "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต

 
 

วันที่ 4 มีนาคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพพร้อมด้วยนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการสยามเมืองบางกอก สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานฝ่านฆราวาส

ณ สวนสยาม

 
 

วันที่ 3 มีนาคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมพิธีประทานรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์

อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 
 

วันที่ 28 กุมภาพ้นธ์ 2561

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร การสอนหลักสูตรระยะสั้น รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ จำนวน 90 ขั่วโมง ให้กับผู้เรียนซึ่งเป็นพนักงานของ บริษัทสยามเจมส์ ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ใช้ในการสื่อสารประกอบธุรกิจ รับเกียรติจาก นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร โดยมีคุณสุรางค์รัตน์ ศรินทุ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทสยามเจมส์ร่วมแสดงความยินดีกับพนักงาน ที่เรียนจบการศึกษา

ณ บริษัทสยามเจมส์

 
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อทำความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ Beijing Rui Pan International Eductional Technology Co.,Ltd

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Beijing Rui Pan International Eductional Technology Co.,Ltd และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพด้านอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในเรือนจำ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย .

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท Starbucks จำกัด นำโดยคุณคำรณ เทียมเกิด ผู้จัดการฝ่ายสรรหาพนักงาน และคุณภัทราพร บรรทัดทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาฯ คุณจารุวัฒน์ บุษมาลีผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ จาก EDF มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา เข้าปรึกษาหารือ เรื่องกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาให้แก่นักศึกษาทวิภาคี ร่วมกับนายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์ 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

นักเรียน ระดับ ปวช. 3 และ นักศึกษา ระดับ ปวส.2 เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพบรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความผูกพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องที่มอบให้กัน

ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ

 
 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

นักเรียน ระดับ ปวช. 3 และ นักศึกษา ระดับ ปวส.2 เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รุ่นที่ 19 กิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วย ความรัก ความผูกพันธ์ ระหว่าง ศิษย์-ครู ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.20 น.

นักเรียน ระดับ ปวช. 3 และ นักศึกษา ระดับ ปวส.2 เข้าร่วมกิจกรรมอำลาสถาบัน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ (พระพุทธธาตุนุสรณ์ พ่อทับ แม่นกคล้า รอดอนันต์ ) พร้อมลอดซุ้มแสดงความยินดีเพื่อเข้าสู่พิธีบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รุ่นที่ 19

ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ

 
 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 08.30 -12.00 น.

นักเรียน ระดับ ปวช. 3 และ นักศึกษา ระดับ ปวส.2 เข้าร่วมพิธีเปิดการปัจฉิมและติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 การอบรมผู้เรียนอาชีวศึกษาคือผู้ทรงคุณค่าของสังคม และพิธีบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์น้องพี่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รุ่นที่ 19 ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

นักเรียน นักศึกษา รับฟังการบรรยายในหัวข้อดังต่อไปนี้
- ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
วิทยากรบรรยาย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 
- เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ Thailand 4.0 
วิทยากรบรรยาย คุณสุตาภัทร ศรีษะเกตุ บริษัท สยามเจมส์ 
และ คุณภูดิส เบญญาพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล Pattana golf club & Resort ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5

 
 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกกับ Ms.GUAN RAN RAN ครูอาสาสมัครจีนจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ ฮั่นปั้น มาสอนภาษาจีนที่วิทยาลัยฯ ครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

นอกจากนี้ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ยังได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแสดงความรัก ความผูกพันธ์ ให้แก่ Ms.GUAN RAN RAN ครูอาสาสมัครจีน อีกด้วย

 
 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปี 2560 นักเรียน ระดับ ปวช และนักศึกษา ระดับ ปวส. โดยคุณจรูญ กะหรีม ครูคศ.1 จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ร่วมเป็นกรรมการประเมินการสอบมาตรฐานวิชาชีพในครั้งนี้

 
 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ นางสาวพิมพ์ใจ จันทะพิมพ์ และ นางสาวดารารัตน์ ทองเหว่า นักเรียน ระดับ ปวช.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (พร้อมผู้ปกครอง) ที่ได้รับทุน Scholaship จาก Yuxi Normal University Yunnan เพื่อไปศึกษาต่อประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพยังได้มอบทุนการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปี 2560 นักเรียน ระดับ ปวช และนักศึกษา ระดับ ปวส.

 
 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 355

แผนกวิชาการตลาดจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปี 2560 นักเรียน ระดับ ปวช. 3 และนักศึกษา ระดับ ปวส. 2 โดย คุณสยามรัฐ วัฒนะนนท์ ผู้จัการฝ่ายขาย On trade บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นกรรมการประเมินการสอบมาตรฐานวิชาชีพในครั้งนี้

 
 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัยให้แก่ นางสาวศศิธร ปัญญาคง นักเรียน ระดับ ปวช. 1 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (พร้อมครอบครัว) ที่บ้านพักอาศัยได้ประสพปัญหาอัคคีภัย เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2561 ช่วงเวลา 18.00 น

 
 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

นักเรียน ระดับ ปวช. 2 และ ระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาวิชาการโรงแรม เข้าร่วมการสัมนาหลังฝึกงานภาคเรียนที่ 2/2560

 
 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ พร้อมด้วย ครูเจียรนัย งดงาม หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม ครูศุภกาญจน์ เลาหไพศาล ครูนฤดี โพธิ์พยัคฆ์ ครูภควดี พื้นทอง ครูนิตยา เทพนิมิตร แผนกวิชาการโรงแรม ครูณัฐกฤตา ใจรวมกูล แผนกวิชาการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานด้านการโรงแรม

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

 
 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมแสดงความยินดี และถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกแก่ ครูนิตยา เทพนิมิตร พนักงานราชการ ครู แผนกวิชาการโรงแรมที่สอบบรรจุเข้ารับตำแหน่ง ครู ในสังกัด สอศ.

นอกจากนี้ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม ยังได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตมอบดอกไม้แสดงความรัก ความผูกพันธ์ ให้แก่ครูนิตยา เทพนิมิตร พนักงานราชการ ครู แผนกวิชาการโรงแรม อีกด้วย ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
 

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 
คณะครูแผนกวิชาภาษาต่างประเทศได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีนซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน

ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน (คล้ายกับวันสงกรานต์ของไทย) อีกทั้งยังมีการแสดงจากนักเรียน แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ พร้อมเกมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมสนุกตอบคำถาม

ในการนี้ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติในการมอบรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ร่วมสนุกกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
 

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพและทีม Bcbat -Studio เนื่องในวันแห่งความรัก ณ อาคารอำนวยการ

 
 

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ พร้อมด้วย คณะครูแผนกวิชาภาษาต่างประเทศได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ (วันแห่งความรัก) กับนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งชมชุดการแสดงจากนักเรียน

โดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยได้เป็นตัวแทนกามเทพส่งมอบความรักให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่แอบรักแต่ไม่กล้าบอก ซึ่งเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาร่วมกันเขียนข้อความใส่กล่องและสุ่มจับจดหมายเพื่อบอกต่อให้กับคนที่แอบรัก

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยได้ให้เกียรติกล่าวแสดงความรักพร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์หัวใจ แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "ยินดีกับก้าวใหม่รักและห่วงใยผู้จากจร"

ขอแสดงความยินดีกับ ครูนิตยา เทพนิมิตร พนักงานราชการ ครู แผนกวิชาการโรงแรมที่สอบบรรจุเข้ารับตำแหน่ง ครู ในสังกัด สอศ.

พร้อมต้อนรับคณะที่ข้าราชการครู-พนักงานราชการครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูที่วิทยาลัยฯ ดังนี้ 
ครูภัทราวรรณ วรรณะบำเพ็ญ ครู คศ2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูวนิดา แอนนัส แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
ครูอธิโชค จันทร์แจ้ง แผนกวิชาการบัญชี
ครูสุภาภรณ์ ดวงตาแก้ว แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูดารารัตน์ ชัยรัตน์ แผนกวิชาวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนพรัตน์ รัตนมงคลพร แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูสิทธิชัย ชอบธรรม แผนกวิชาการโรงแรม
ครูพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูธริษตรี ธนานนท์ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

และเลี้ยงส่ง Ms.GUAN RAN RAN ครูอาสาสมัครจีนจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ ฮั่นปั้น มาสอนภาษาจีนที่วิทยาลัยฯครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

คุณธเนศร์ ทองพูล Assistant Manager Casual Management พร้อมด้วยคุณอภิวัฒน์ ทองลอง Casual Management Executive (Impact muang thong thani)ได้มาเยี่ยมชมและขอบคุณที่วิทยาลัยฯได้ส่งนักเรียนไปช่วยงานพร้อมทั้งปรึกษาเรื่องการทำ MOU เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ณ อาคารอำนวยการ

 
 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

การสอนระยะสั้น วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 40 ชั่วโมงให้แก่ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์ ซึ่่งสอนโดยคณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก นำโดยอ.สุกัลยา จันทร์จินดา และนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการเรียนการสอน

ณ ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์

 
 

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

การสอนระยะสั้น วิชาอาหารแปรรูปจากกล้วย จำนวน 40 ชั่วโมงให้แก่ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์ ในวันนี้สอนทำกล้วย ซึ่่งสอนโดยคณะครูแผนกวิชาการโรงแรม นำโดยอ.นายสิทธิชัย ชอบธรรมและนักเรียนสาขาวิชาการโรงแรม โดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการเรียนการสอน

ณ ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์

 
 

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยวและหัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ พร้อมด้วย นักเรียน นักศึกษา ไปแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสตรีวิทย์ 2

 
 

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ครูแผนกวิชาการเลขานุการและหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ไปแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

 
 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย นายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางเจียรนัย งดงาม ครูแผนกวิชาการโรงแรม นางกุลิสรา สุวรรณ หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว นางดรุณี เปียผึ้ง ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าพบทีมผู้บริหารวิทยาลัยดุสิตธานี
ได้แก่

- ดร. สาโรจน์ พรประภา อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี
- คุณอรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร Vice President for Academic Affairs
- ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ Vice President for Research and Planning Division 
- ดร. พุฒิธร จิรายุส Vice President Corporate Strategy and Development
- คุณเยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์ Dean Faculty of hotel and Tourism Management
- ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ผู้อำนวยการส่งเสริมกิจการครัวไทย วิทยาลัยดุสิตธานี--
- ดร.ลภัสรดา มุสิกวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระหว่างวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพและวิทยาลัยดุสิตธานี ใน สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ สาขาวิชาการโรงแรม

ณ วิทยาลัยดุสิตธานี

 
 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

นักเรียน ระดับ ปวช. แต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมฟังบรรยายจากบริษัท Pattana golf club & Resort วิทยากรบรรยาย : คุณภูดิศ เบญญาพงษ์ Training & Development Manager พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ประชุมภายในการจัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2560

 
 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ชมรมลูกเสือวิสามัญได้จัดโครงการลูกเสือวิสามัญขับขี่ปลอดภัยเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือวิสามัญ ระดับ ปวช 1 ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบกฏระเบียบวินัยจราจรรวมไปถึงมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน

โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอกสิงห์ สิงห์เดช ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคันนายาว พร้อมด้วย พันตำรวจโทศุภภัทร สวัสดี สารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลคันนายาว เป็นวิทยากรในการบรรยาย

 
 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชาทุกสาขา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
1.คุณเอนก ศรีชีวะชาติ ประธานกรรมการ 
2.คุณนันทพร หาญสกุล กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
3.พันจ่าเอกชูชาติ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
4.คุณอำนวย นุชเสม กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
5.คุณสาโรจน์ พลฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
6.พระเดชพระคุณพระสิทธิ สิงหเสนี กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
7.คุณทรงชัย อร่ามมนุปัญญากุล กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
8.คุณมัยรัตน์ พีระญาณ์โกเศส กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
9.คุณวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10.คุณหลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11.ทนายสุนทร ศรีชาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12.คุณพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กรรมการและเลขานุการ

ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ภาษาต่างประเทศ

 
 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 น.

ครูแนะแนว พร้อมด้วย นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา 2 จำนวน 6 คน ได้มาศึกษาดูงานที่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาต่อ และเน้นให้นักเรียนมีความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะที่เดินทางมาศึกษาดูงาน

 
 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนายวรเมธ รักดี และ นางสาวธนาภา เกาะแก้ว แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ปวช. ครูผู้ควบคุมการฝึกการแข่งขันโดย นายยิ่งยศ วงศ์เสน ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 ทักษะมัลติมีเดียอาร์ต "INFOGRAPHIC อาชีวะ 4.0" ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

 
 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ขอแสดงความยินดีกับนายวรเมธ รักดี และ นางสาวธนาภา เกาะแก้ว แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ปวช. ครูผู้ควบคุมการฝึกการแข่งขันโดย นายยิ่งยศ วงศ์เสน ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 ทักษะมัลติมีเดียอาร์ต "INFOGRAPHIC อาชีวะ 4.0" ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

 
 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

การสอนระยะสั้น วิชาอาหารแปรรูปจากกล้วย จำนวน 40 ชั่วโมงให้แก่ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์ ในวันนี้สอนทำกล้วย ซึ่่งสอนโดยคณะครูแผนกวิชาการโรงแรม ณ ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์

 
 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

การสอนระยะสั้น วิชาอาหารแปรรูปจากกล้วย จำนวน 40 ชั่วโมงให้แก่ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์ ในวันนี้สอนทำกล้วยยัดไส้สับปะรดซึ่งสอนโดยคณะครูแผนกวิชาการโรงแรม ณ ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์

 
 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

คณะครูแผนกวิชาภาษาประเทศได้ไปสอนหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ จำนวน 90 ชั่วโมง ให้แก่พนักงานบริษัท Siam Gems Group ในวันนี้สอนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ณ บริษัท Siam Gems Group

 
 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย นายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางศุภกาญจน์ เลาหไพศาล ครูแผนกวิชาการโรงแรม นางกุลิสรา สุวรรณ หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว นางดรุณี เปียผึ้ง ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าพบ ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ผู้อำนวยการส่งเสริมกิจการครัวไทย วิทยาลัยดุสิตธานีและ ดร.ลภัสรดา มุสิกวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ สาขาวิชาการโรงแรม

ณ วิทยาลัยดุสิตธานี

 
 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
 

วันที่ 31 มกราคม 2561

นายแพทย์สมภพ สังคุตแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี
ได้มอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
ให้แก่นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ณ เรือนจําพิเศษมีนบุรี

 
 

วันที่ 31 มกราคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย นายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายแพทย์สมภพ สังคุตแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี เดินเยี่ยมชมการเรียนการสอนในเรือนจำ ระดับ ปวช.สาขาวิจิตรศิลป์ และ ระดับ ปวส. สาขาการโรงแรม สอนโดยคณะครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพใน ระดับ ปวช.และ ระดับ ปวส.

ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

 
 

วันที่ 31 มกราคม 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมกับเรือนจำพิเศษมีนบุรีได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ได้แก่หลักสูตรวิชาอาหารเพื่อสุขภาพและหลักสูตรวิชาศิลปะการชงกาแฟ สอนโดยคณะครูจากแผนกวิชาการโรงแรม

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน

ทั้งนี้นายแพทย์สมภพ สังคุตแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรียังได้ให้ข้อคิดแก่ผู้เรียนอีกด้วย

ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

 
 

วันที่ 31 มกราคม 2561

ชมรมวิชาชีพแผนกเลขานุการและการจัดการทั่วไปได้จัดการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ ภายใต้โครงการ OCC สานพลังประชารัฐพ้ฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเลขานุการและการจัดการทั่วไป วิทยากรบรรยายจากบริษัทโอซีซีจำกัด (มหาชน)

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและได้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรจากบริษัทโอซีซีจำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
 

วันที่ 30 มกราคม 2561

ชมรม To be number one ได้จัดโครงการออกกำลังกาย (แอโรบิก) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
 

วันที่ 30 มกราคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุง ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ

นางประทินโพธิโชตหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชีเข้าประเมินความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอน

ความรู้และประสบการณ์รายวิชาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาซึ่งประเมินสาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีโดยในตอนเช้าเป็นการประเมินเอกสารและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและตอนบ่ายประเมินตามสภาพจริง เกี่ยวกับอาคารฯ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์/สื่อการเรียนรู้ ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการและการสืบค้นข้อมูล

 
 

วันที่ 30 มกราคม 2561

ชมรมวิชาชีพแผนกเลขานุการและการจัดการทั่วไปได้จัดการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ ภายใต้โครงการ OCC สานพลังประชารัฐพ้ฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชาเลขานุการและการจัดการทั่วไป วิทยากรบรรยายจากบริษัทโอซีซีจำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
 

วันที่ 30 มกราคม 2561

ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยวได้จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ ระยะที่ 2 โดยบูรณาเข้ากับวิชาโครงการ ในโครงการสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริง ระดับ ปวส.2 โดยใช้ระบบการประเมินแบบสอบถามออนไลน์ (QR Code) เพื่อลดการใช้กระดาษ

อาคาร 5

 
 

วันที่ 29 มกราคม 2561

คณะครูแผนกวิชาภาษาประเทศได้ไปสอนหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ จำนวน 90 ชั่วโมง ให้แก่พนักงานบริษัท Siam Gems Group ในวันนี้สอนฝึกทักษะการฟัง ( Listening Skill )

ณ บริษัท Siam Gems Group

 
 

วันที่ 29 มกราคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุง ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเชษฐา เทียมเพชร ครู คศ3

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย นางสาวกินิภา รสจันทร์ ครู คศ2 อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองเข้าประเมินความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

รายวิชาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ซึ่งประเมินทั้งหมด 3 สาขาวิชาประกอบไปด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) โดยในตอนบ่ายประเมินตามสภาพจริง เกี่ยวกับอาคารฯ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์/สื่อการเรียนรู้ ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการและการสืบค้นข้อมูล

 
 

วันที่ 29 มกราคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุง ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเชษฐา เทียมเพชร ครู คศ3

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย นางสาวกินิภา รสจันทร์ ครู คศ2 อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองเข้าประเมินความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

รายวิชาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ซึ่งประเมินทั้งหมด 3 สาขาวิชาประกอบไปด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) โดยในตอนเช้าเป็นการประเมินเอกสารและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

 
 

วันที่ 29 มกราคม 2561

คุณณภัทร มังคละพฤกษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก 
ได้มาสวัสดีและมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ให้แก่นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยนายสุชาติ วิชาช่วย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางจันทิมา สัตยาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นตัวแทนในการรับมอบ

ณ อาคารอำนวยการ

 
 

วันที่ 28 มกราคม 2561

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่วรรณา ตันเซียน มารดาของนางสาวอรอุสา ตันเซียน หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ณ วัดกาหลง ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

 
 

วันที่ 27 มกราคม 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้ร่วมจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ให้กับเด็กๆ ชุมชนมโนรมย์ 4 ประกอบไปด้วย กิจกรรมปาโป่ง

โดย นักเรียน ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ควบคุมดูแลโดย นายยิ่งยศ วงศ์เสน ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วงดนตรีของวิทยาลัยฯ ควบคุมดูแลโดย นายพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ร้านค้าวิทยาลัยได้สนับสนุนไอศครีมจำนวน 500 ชิ้นให้แก่เด็กๆ พิธีกรดำเนินงาน โดย นางสาวสถาพร มีอุดหนุน นายอธิโชค จันทร์แจ้ง และนางปัฐมพร เลขาตระกูล ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ และนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา มอบของรางวัลต่างๆให้กับเด็กๆในกิจกรรมครั้งนี้ ทุกกิจกรรมได้สร้างความสนุกสนาน และความสุขให้กับเด็กๆ และทางวิทยาลัยได้แนะแนวการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2561 ให้กับผู้ปกครองที่มาในงานวันเด็กในครั้งนี้

ณ ลานกีฬา ชุมชนมโนรมย์ 4

 
 

วันที่ 26 มกราคม 2561

คณะครูแผนกวิชาเลขานุการและแผนกวิชาการท่องเที่ยวพร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ไปแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

 
 

วันที่ 26 มกราคม 2561

บริษัท Food Passion นำโดยคุณวิชชุพันธ์ จันทร์มณี เข้าพบนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อสวัสดีและมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 
ณ อาคารอำนวยการ

 
 

วันที่ 25 มกรามค 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ และ อ.กุลิสรา สุวรรณ ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรํปหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ใน 7 สาขาวิชา (เฉพาะหลักสูตรเร่งด่วน ตามนโยบาย รมว.ศธ) วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ อยู่ในส่วนสาขาวิชาเทคโนโลยีการท่องเที่ยว วันนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจาย์คลีนิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี

ณ ห้องประชุม 5 สอศ.

 
 

วันที่ 25 มกรามค 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ อ.กุลิสรา สุวรรณ ได้ร่วมประชุมเขิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ใน 7 สาขาวิชานำร่อง (เฉพาะหลักสูตรเร่งด่วน ตามนโยบาย รมว.ศธ) วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ อยู่ในส่วนสาขาวิชาเทคโนโลยีการท่องเที่ยว

ณ ห้องประขุม 1 สอศ

 
 

วันที่ 25 มกราคม 2561

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
 

วันที่ 24 มกราคม 2561

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมฟังพระสวดอภิธรรมศพและเป็นเจ้าภาพ คุณแม่วรรณา ตันเซียน มารดาของนางสาวอรอุสา ตันเซียน หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

ณ วัดกาหลง ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

 
 

 

วันที่ 24 มกราคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย นางกุลิสรา สุวรรณ หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว นางสาวสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน นางสุนัน จันทรโมลี หัวหน้าแผนงานและความร่วมมือเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิรูปหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2561 ณ.สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

 
 

 

วันที่ 24 มกราคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย นางกุลิสรา สุวรรณ หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว นางสาวสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน ได้เข้าพบนายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อสวัสดีและมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

 
 

 

วันที่ 23 มกราคม 2561

บริษัทเอสเคกรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ส่งตัวแทนเข้าพบนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อสวัสดีและมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ อาคารอำนวยการ

 
 

วันที่ 23 มกราคม 2561

ชมรมวิชาชีพการตลาด/ธุรกิจค้าปลีก ได้จัดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยากรบรรยาย ครูอาภัสพร สุวรรณบูล แผนกวิชาการตลาด

โดยนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
 

วันที่ 23 มกราคม 2561

ชมรมเศรษฐกิจพอเพียงได้จัดโครงการชีววิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ผสมนำหมักชีวะภาพและมอบให้แก่งานอาคารสถานที่ไปใช้ประโยชน์ต่อไปในวิทยาลัย อีกทั้งยังได้ปลูกไม้แขวนไปประดับยังพื้นที่บริเวณศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ บริเวณดินแดนแห่งความพอเพียง

 
 

วันที่ 23 มกราคม 2561

ชมรมลูกเสือวิสามัญได้จัดอบรมนายหมู่ลูกเสือ หลักสูตร "ลูกเสือเพื่อความเป็นผู้นำ" ให้แก่ ลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้น ปวช 1 
วิทยากรบรรยาย : นายนาวิน ศรีวิเศษ ครูผู้ช่วย วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
 

วันที่ 23 มกราคม 2561

ชมรมวิชาชีพภาษาต่างประเทศได้จัดอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยากรบรรยายโดย ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ อาคาร 5

 
 

วันที่ 23 มกราคม 2561

คณะครูแผนกวิชาภาษาต่างประเทศและแผนกวิชาการท่องเที่ยวพร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ไปแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ

 
 

วันที่ 23 มกราคม 2561

คณะครูแผนกวิชาการเลขานุการ แผนกการตลาดและการท่องเที่ยวพร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ไปแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์

 
 

วันที่ 21 มกราคม 2561

การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

ณ ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
 

วันที่ 21 มกราคม 2561

การสอนระยะสั้น วิชาอาหารแปรรูปจากกล้วย จำนวน 40 ชั่วโมงให้แก่ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์ ในวันนี้สอนทำ กล้วยกรอบเค็มและกล้วยแซ่บ ซึ่งสอนโดยคณะครูแผนกวิชาการโรงแรม ณ ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์

 
 

 

วันที่ 20 มกราคม 2561

การสอนระยะสั้น วิชาอาหารแปรรูปจากกล้วย จำนวน 40 ชั่วโมงให้แก่ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์ สอนโดยคณะครูแผนกวิชาการโรงแรม ณ ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์

 
 

วันที่ 20 มกราคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการ คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 งานนี้จัดขึ้นโดยศูนย์เยาวชนเขตคลองสามวา ในการนี้นางสาวกาญจนา ฉาบสุวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ศูนย์เยาวชนเขตคลองสามวา

 
 

วันที่ 19 มกราคม 2561

คุณวรา ลอยมา Executive Assistant Manager ได้เข้าพบนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อสวัสดีและมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ อาคารอำนวยการ

 
 

วันที่ 19 มกราคม 2561

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์

 
 

วันที่ 18 มกราคม 2561

พิธีเปิดหลักสูตรระยะสั้นภาษาจีนพื้นฐาน จำนวน 75 ชั่วโมง 
ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ อาคาร 5

 
 

วันที่ 18 มกราคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการ นางปัฐมพร เลขาตระกูล หัวหน้างานอาคารและสถานที่ ได้เข้าพบ พ.ต.อ.สิงห์ สิงห์เดช ผกก.สน.คันนายาว เพื่อสวัสดีและมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

ณ สถานีตำรวจคันนายาว

 
 

วันที่ 18 มกราคม 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ให้แก่นายวัชรินทร์ มีนวันเพ็ญ หัวหน้าฝ่ายบุคคล บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วยผู้ติดตาม

ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์

 
 

วันที่ 18 มกราคม 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมกับสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จำหน่าย "ดอกป๊อปปี้" ในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศ โดยวิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายให้แก่คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ

 
 

วันที่ 18 มกราคม 2561

คณะผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะครูแผนกวิชาการโรงแรมและแผนกวิชาการท่องเที่ยวที่ได้ไปจัดงานและเป็นเจ้าภาพในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ระดับภาค ปีการศึกษา 2560-2561 ณ โรงแรมซันธารา จังหวัดฉะเชิงเทรา งานการแข่งขันทักษะวิชาท่องเที่ยวระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร การนำเสนอโปรแกรมนำเที่ยว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราและจัดบูธในมหกรรมการศึกษา "เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ปีการศึกษา 2560" ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกโดยทั้ง 3 งานเต็มไปด้วยความมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 
 

วันที่ 18 มกราคม 2561

คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนายวรเมธ รักดี และ นางสาวธนาภา เกาะแก้ว แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ปวช. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะมัลติมีเดียอาร์ต "INFOGRAPHIC อาชีวะ 4.0" ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2560 ควบคุมดูแลโดย นายยิ่งยศ วงศ์เสน ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
 

 

วันที่ 18 มกราคม 2561

คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
 

 

วันที่ 18 มกราคม 2561

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
 

 

วันที่ 17 มกราคม 2561

คณะครูแผนกวิชาภาษาประเทศได้ไปสอนหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ จำนวน 90 ชั่วโมง ให้แก่พนักงานบริษัท Siam Gems Group ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ณ บริษัท Siam Gems Group

 
 

 

วันที่ 17 มกราคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้แสดงความยินดีกับเรืออากาศโท สมพร ปานดำ ทีได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
 

วันที่ 17 มกราคม 2561

นางสาวพิมพ์ใจ จันทะพิมพ์ นางสาวดารารัตน์ ทองเหว่า แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้ปกครองได้เข้ามาพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการศึกษาต่อต่างประเทศกับนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานความร่วมมือ หัวหน้าแผนกวิชาภาษาต่างประเทศและครูที่ปรึกษา

ณ อาคารอำนวยการ

 
 

 

วันที่ 15 มกราคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ให้แก่ บริษัท Siam Gems Group ณ อาคารอำนวยการ

 
 

วันที่ 13 มกราคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ของสำนักงานเขตคลองสามวา โดย นางสาวกาญจนา ฉายสุวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ตลาดน้ำบึงพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา

 
 

 

วันที่ 12 มกราคม 2561

ผลการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ระดับภาค ปีการศึกษา 2560-2561

ประเภท Classic Bartender
รางวัลชนะเลิศได้แก่นางสาววาสนา รอบรู้ วิทยาลัยเทคนิคปราจีน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวศิริประภา โชควิวัฒน์ วิทยาลัยพานิชยการเชตุพล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวฐิติมา บุญตา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประเภท Flair Bartender
รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวบัณฑิตา ระคณา วิทยาลัยพานิชยการเชตุพล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุพรรณณิการ์ ประกอบพงษ์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสุภาภรณ์ ชัยสุนทร วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่คณะกรรมการตัดสินรางวัล คณะครูผู้ควบคุมและนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลอีกด้วย

ณ โรงแรมซันธารา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
 

วันที่ 12 มกราคม 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับนายวรเมธ รักดี และ นางสาวธนาภา เกาะแก้ว แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ปวช. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะมัลติมีเดียอาร์ต "INFOGRAPHIC อาชีวะ 4.0" ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

 
 

 

วันที่ 12 มกราคม 2561

คณะครูแผนกวิชาการโรงแรมได้เข้าพบนายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์รองฝ่ายวิชาการ เพื่อสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

 
 

 

วันที่ 12 มกราคม 2561

คณะครูแผนกวิชาการบัญชีได้เข้าพบนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเพื่อสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

 
 

 

วันที่ 12 มกราคม 2561

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาพร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

 
 

 

วันที่ 11 มกราคม 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ระดับภาค ปีการศึกษา 2560-2561

ช่วงบ่ายการแข่งขันผสมเครื่องดื่มประเภท Flair Bartender

โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินดังนี้

คุณสุรเชษฐ คหจิรัฐิติกาล 
Beverage & bar operation manager @ Heaven Bkk.

คุณมัธชัยยะ อุ่นซิม 
กรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม

คุณอำนาจ รักษาศิริ 
Asst.FB manager @ Nikati golf club

คุณอดิเรก ต้นมือ
กรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม

คุณสุภศักดิ์ เกตุไทย 
Cocktail creatuve & Beverage consultant manager 
@ Cocktail Thailand (รักษาการ) เลขานุการ ส.บาร์เทนเดอร์สากล ประเทศไทย

หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น ระหว่างรอผลการแข่งขัน นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้โชว์การผสมเครื่องดื่มประเภท Flair Bartender

ณ โรงแรมซันธารา จังหวัดฉะเชิงเทรา


 
 

 

วันที่ 11 มกราคม 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ระดับภาค ปีการศึกษา 2560-2561

ช่วงเช้า การแข่งขันผสมเครื่องดื่มประเภท Classic Bartender

โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินดังนี้

คุณสุรเชษฐ คหจิรัฐิติกาล 
Beverage & bar operation manager @ Heaven Bkk.

คุณมัธชัยยะ อุ่นซิม 
กรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม

คุณอำนาจ รักษาศิริ 
Asst.FB manager @ Nikati golf club

คุณอดิเรก ต้นมือ
กรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม

คุณสุภศักดิ์ เกตุไทย 
Cocktail creatuve & Beverage consultant manager 
@ Cocktail Thailand (รักษาการ) เลขานุการ ส.บาร์เทนเดอร์สากล ประเทศไทย

ในการนี้ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ โรงแรมซันธารา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
 

 

วันที่ 11 มกราคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมนิทรรศการองค์การมาตรฐานดีเด่น วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทร

 
 

 

วันที่ 11 มกราคม 2561

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
 

 

วันที่ 9 มกราคม 2561

คณะครูแผนกวิชาภาษาต่างประเทศได้เข้าพบนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯและนางจันทิมา สัตยาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรเพื่อสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

 
 

 

วันที่ 9 มกราคม 2561

คณะผู้บริหาร และครู จากสถานศึกษาสังกัดภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมนิทรรศการองค์การมาตรฐานดีเด่น วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
 

 

วันที่ 9 มกราคม 2561

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร จากนายพีระพล พูลทวี ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้น ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ

 
 

 

วันที่ 9 มกราคม 2560 (เวลา 17.30 - 21.00 น)

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ จัดงานเลี้ยงวันขึ้นปีใหม่ 2561 ให้แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวเปิดงานและกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

ของรางวัลต่างๆนอกจากได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รวมทั้งจากหน่วยงานภายนอกอีกมากมาย

 
 

 

วันที่ 9 มกราคม 2561

คณะครูแผนกวิชาการโรงแรมได้เข้าพบนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และนางจันทิมา สัตยาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เพื่อสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

 
 

 

วันที่ 9 มกราคม 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพขอขอบพระคุณคุณวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิตี้วอล์ค จำกัด ผู้บริหาร สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม และดำรงตำแหน่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯที่ได้มอบบัตรอภินันทนาการเข้าใช้บริการที่สวนสยาม จำนวน 1,500 ใบ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา งานในวันนี้เต็มรอยยิ้มและความสุขสนุกสนานรื่นเริง

 
 

 

วันที่ 9 มกราคม 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวขอขอบพระคุณ
ประธานสภาวัฒนธรรมคลองสามวา ประธาน กตร.สน.นิมิตรใหม่
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ สถานีตำรวจคันนายาว กองร้อยเขตคลองสามวา ชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4 ชุนชนเมืองประชา-รามอินทรา ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์ ชมรมหัวหน้าทัวร์ไทย สถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอน ศูนย์เยาวชนคลองสามวาและหน่วยงานสถานประกอบต่างๆที่ได้สนับสนุนของขวัญให้แก่ นักเรียน นักศึกษา งานในวันนี้เต็มรอยยิ้มและความสนุกสนานรื่นเริงทำให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความประทับใจและได้แนวคิดในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในปีพุทธศักราช 2561

 
 

 

วันที่ 9 มกราคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะกรรมการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมงาน "สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันขึ้นปีใหม่ 2561" ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ในการนี้ คุณจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมคลองสามวา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งกล่าวอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ พุทธศักราช 2561

 
 

 

วันที่ 9 มกราคม 2561

คณะครูแต่ละแผนกวิชา ตัวแทนชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้จัดบูธบริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ได้รับประทานฟรี ซึ่งประกอบไปด้วย

1. บูธวิทยาลัยฯ ผัดไทย ลูกชิ้นทอด
2. บูธร้านค้าโรงอาหาร ลูกชิ้นทอด ไอศกรีม 
3. บูธแผนกวิชาการตลาด ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ 
4. บูธแผนกวิชาภาษาต่างประเทศร่วมกับหมู่บ้านร่มทิพย์ กระเพราะปลา
5. บูธแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก โรตี และปาโป่ง
6. บูธแผนกวิชาเลขานุการและการจัดการทั่วไป ผัดหมี่ 
7. บูธแผนกวิชาการบัญชี ขนมคุ้กกี้ เวเฟอร์ ขาไก่
8. บูธแผนกวิชาคอมธุรกิจร่วมกับแผนกวิชาการท่องเที่ยว น้ำดื่ม 
9. บูธแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ส้มเพื่อสุขภาพ
10.บูธแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ขนมโดนัด
11.บูธขนมปัง สนับสนุนโดยฟาร์มเฮ้าส์ 
12.ชมรมหัวหน้าทัวร์ไทย ผัดขี้เมาไก่

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
 

 

วันที่ 9 มกราคม 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพให้การต้อนรับประธานสภาวัฒนธรรมคลองสามวา คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมงาน "สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันขึ้นปีใหม่ 2561" อาทิ

1.คุณจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมคลองสามวา
2.ดร.สิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน ประธาน กตร.สน.นิมิตรใหม่ 
3.พันตำรวจโทยงยุทธ ประเสริฐผล สวป.สน.คันนายาว 
4.ร้อยโทอิสรภัทร์ อ่อนสลุง รองผู้บังคับกองร้อยเขตคลองสามวา
5.นายสุนทร ศรีชาย ทนายความที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดมีนบุรี หนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯและตัวแทนกรรมการหมู่บ้านมโนรมย์ 4
6.ตัวแทน คุณอำนวย นุชเสม ประธานชุนเมืองประชา-รามอินทรา หนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ คุณปุณยวีร์ สินวราเสรฎฐ์
7.คุณพรทิพย์ ทองศิลป หัวหน้าศูนย์เยาวชนคลองสามวา 
8.คุณคมฐิพัฒน์ งามสงวน ประธานชมรมหัวหน้าทัวร์ไทย
9.คุณภรัณยู สุภานัส เลขาธิการชมรมหัวหน้าทัวร์ไทย
10.คุณนฤบาบ นุตจรัส กรรมการชมรมหัวหน้าทัวร์ไทย
11.คุณดวงฤดี พันสมตน เลขาชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์
12.ตัวแทน คุณวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิตี้วอร์ค จำกัด ผู้บริหาร สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม หนึ่งในคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ คุณทิพย์จันทร์ โปถกรรม ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและการขาย

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 ให้แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้

 
 

 

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น
นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะกรรมการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมงาน "สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันขึ้นปีใหม่ 2561" ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ (จากคณะสงฆ์วัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง

วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก ประธานสภาวัฒนธรรมคลองสามวา คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมงานดังกล่าว อาทิเช่น

1.คุณจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมคลองสามวา
2.ดร.สิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน ประธาน กตร.สน.นิมิตรใหม่ 
3.พันตำรวจโทยงยุทธ ประเสริฐผล สวป.สน.คันนายาว 
4.ร้อยโทอิสรภัทร์ อ่อนสลุง รองผู้บังคับกองร้อยเขตคลองสามวา
5.นายสุนทร ศรีชาย ทนายความที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดมีนบุรี หนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯและตัวแทนกรรมการหมู่บ้านมโนรมย์ 4
6.ตัวแทน คุณอำนวย นุชเสม ประธานชุนเมืองประชา-รามอินทรา หนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ คุณปุณยวีร์ สินวราเสรฎฐ์
7.คุณพรทิพย์ ทองศิลป หัวหน้าศูนย์เยาวชนคลองสามวา 
8.คุณคมฐิพัฒน์ งามสงวน ประธานชมรมหัวหน้าทัวร์ไทย
9.คุณภรัณยู สุภานัส เลขาธิการชมรมหัวหน้าทัวร์ไทย
10.คุณนฤบาบ นุตจรัส กรรมการชมรมหัวหน้าทัวร์ไทย
11.คุณดวงฤดี พันสมตน เลขาชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์
12.ตัวแทน คุณวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิตี้วอร์ค จำกัด ผู้บริหาร สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม หนึ่งในคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ คุณทิพย์จันทร์ โปถกรรม ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและการขาย

 
 

 

วันที่ 8 มกราคม 2561

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
 

 

วันที่ 8 มกราคม 2561

เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยฯ จะได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยคณะครูและนักเรียน นักศึกษาจะร่วมทำบุญตักบาตร และจับฉลากของขวัญ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561

ในการนี้ สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ ได้มอบของขวัญสนับสนุนให้แก่วิทยาลัยฯเพื่อใช้ในการจับสลากโดย นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯและคณะครูเป็นตัวแทนรับมอบของขวัญพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ

ที่ได้สนับสนุนของรางวัลและเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยฯจัดขึ้น

 
 

 

วันที่ 8 มกราคม 2561

นางปัฐมพร เลขาตระกูล หัวงานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยแม่บ้าน-นักการภารโรงได้เข้าพบพบนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

 
 

 

วันที่ 8 มกราคม 2561

คณะครูแผนกวิชาการตลาดได้เข้าพบพบนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

 
 

 

วันที่ 8 มกราคม 2561

คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้เข้าพบพบนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

 
 

 

วันที่ 8 มกราคม 2561

คณะครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว ได้เข้าพบพบนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

 
 

 

วันที่ 8 มกราคม 2561

คณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้เข้าพบพบนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

 
 

 

วันที่ 8 มกราคม 2561

เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยฯ จะได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

โดยคณะครูและนักเรียน นักศึกษาจะร่วมทำบุญตักบาตร และจับฉลากของขวัญ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน ใ

นวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561

ในการนี้ คุณสุนันทา เอื้ออำพน กรรมการบริษัทกัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ จำกัดและหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯได้มอบของขวัญสนับสนุนให้แก่วิทยาลัยฯเพื่อใช้ในการจับสลากโดย

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และรองผู้อำนวยการเป็นตัวแทนรับมอบของขวัญพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ

ที่ได้สนับสนุนของรางวัลและเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยฯจัดขึ้น

 
 

 

วันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น.

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานสวัสดีปีใหม่ 2561 งานเลี้ยงสังสรรค์ อสส.ศูนย์ 64 คลองสามวา ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
 

 

วันที่ 5 มกราคม 2561

เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยฯ จะได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยคณะครูและนักเรียน นักศึกษาจะร่วมทำบุญตักบาตร และจับฉลากของขวัญ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561

ในการนี้กรรมการหมู่บ้านมโนรมย์ 4 และทนายสุนทร ศรีชาย หนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่วิทยาลัยฯ จำนวน 3,000 บาท เพื่อใช้ในการจับสลาก โดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเป็นตัวแทนรับมอบพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่ได้สนับสนุนของรางวัล และเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยฯจัดขึ้น ณ อาคารอำนวยการ

 
 

 

วันที่ 4-5 มกราคม 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ร่วมจัดบูธในมหกรรมการศึกษา "เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ปีการศึกษา 2560" ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โดยแผนกวิชาการโรงแรมจัดบูธบาร์เทนเดอร์แผนกวิชาการท่องเที่ยวจัดบูธนำเสนอทัวร์และขายทัวร์ มัคคุเทศก์นำชมภายในงาน

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

 
 

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

คุณณัฐนันท์ กัลยาศิริ ทนายความหัวหน้าสำนักงาน สำนักงานกฎหมายประชาธรรม ได้เข้าพบนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อสวัสดีและมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ อาคารอำนวยการ

 
 

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

คณะครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้เข้าพบนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อสวัสดีและมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 พร้อมทั้งขอศีลขอพรท่าน ให้เกิดความเป็นสวัสดิมงคลแก่ตนเองสืบไป

 
 

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2560
ได้มีการจัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาการท่องเที่ยว ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 
นำโดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เป็นประทานในการประชุม และนางกุลิสรา สุวรรณ หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว ชี้แจงถึงเกณฑ์และข้อกำหนด สถานที่ในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
 

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2560

คณะผู้บริหาร คณะครู พร้อมด้วยนางสาวทัศน์วรรณ์ หอมผล หัวหน้างานกิจกรรมและครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าร่วมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (รอบ 2)

โดยมีคณะกรรมการที่มาประเมินดังต่อไปนี้ 
1.นายวิระ ออมทรัพย์ทวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
2.นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
3.นางพัทธนันท์ ภูแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
4.นายยุทธนา อ่อนสัมกฤษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง
5.ว่าที่ร้อยโทอภิเดช สารคำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยกบินทร์บุรี
6.นางสาวมัลลิกา ดีขัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน

ณ ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
 

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2560

เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยฯ จะได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยคณะครูและนักเรียน นักศึกษาจะร่วมทำบุญตักบาตร และจับฉลากของขวัญ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2560

ในการนี้ บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ได้มอบของขวัญสนับสนุนให้แก่วิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในการจับสลาก โดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเป็นตัวแทนรับมอบของขวัญพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่ได้สนับสนุนของรางวัล และเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยฯจัดขึ้น ณ อาคารอำนวยการ

 
 

 

วันที่ 25 ธันวามคม 2560

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ร่วมกันเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ภายใต้หัวข้อ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย ลดปัญหาอุบัติเหตุและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนน

ณ ชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4

 
 

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2560

พิธีเปิดกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561

โดยครูสถาพร มีอุดหนุน ครูแผนกวิชาภาษาต่างประเทศและครูสงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา อีกทั้งยังมีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

ในการนี้ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดและมอบของรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ตอบคำถามถูกต้องอีกด้วย

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
 

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2560

เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยฯ จะได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยคณะครูและนักเรียน นักศึกษาจะร่วมทำบุญตักบาตร และจับฉลากของขวัญ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2560

ในการนี้ คุณเจริญ วังอนานนท์ ได้มอบของขวัญสนับสนุนให้แก่วิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในการจับสลาก โดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รองผู้อำนวยการและคณะครู เป็นตัวแทนรับมอบของขวัญพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่ได้สนับสนุนของรางวัล และเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยฯจัดขึ้น

 
 

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2560

เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยฯ จะได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยคณะครูและนักเรียน นักศึกษาจะร่วมทำบุญตักบาตร และจับฉลากของขวัญ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2560

ในการนี้ คุณเอนก ศรีชีวะชาติ ประธานกรรมการ บริษัท เคเอ็นที
แทรเวล (ประเทศไทย) จำกัด และ ประธานกรรมการ ของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ได้มอบของขวัญสนับสนุนให้แก่วิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในการจับสลาก โดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และรองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนรับมอบของขวัญพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่ได้สนับสนุนของรางวัล และเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยฯจัดขึ้น

 
 

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2560

เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยฯ จะได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยคณะครูและนักเรียน นักศึกษาจะร่วมทำบุญตักบาตร และจับฉลากของขวัญ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2560

ในการนี้ บริษัท เบตเตอร์ คูล จำกัดได้มอบของขวัญสนับสนุนให้แก่วิทยาลัยฯเพื่อใช้ในการจับสลาก โดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครู นักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบของขวัญพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่ได้สนับสนุนของรางวัล และเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยฯจัดขึ้น

 
 

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2560

เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยฯ จะได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยคณะครูและนักเรียน นักศึกษาจะร่วมทำบุญตักบาตร และจับฉลากของขวัญ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2560

ในการนี้ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัดได้มอบของขวัญสนับสนุนให้แก่วิทยาลัยฯ ได้แก่ ไมโครเวฟ 2 เครื่อง เพื่อใช้ในการจับสลาก โดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และนางจันทิมา สัตยภรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นตัวแทนรับมอบของขวัญพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่ได้สนับสนุนของรางวัล และเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยฯจัดขึ้น

 
 

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ดอกคูนเกมส์ 2017" ประจำปีการศึกษา 2560

ในการนี้ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและได้มอบถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา

หลังจากจบกิจกรรมการแข่งขันคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุมและเพลงสรรเสริญพระบารมีกันอย่างพร้อมเพรียง

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
 

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

การแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรระหว่างครูและศิษย์เก่าในการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ดอกคูนเกมส์ 2017" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
 

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

การประกวดผู้นำเชียร์และกองเชียร์แต่ละคณะสี (รอบที่ 2) ในการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ดอกคูนเกมส์ 2017" ประจำปีการศึกษา 2560

โดยรับเกียรติจากคณะกรรมการที่มาตัดสินดังนี้
1.คุณบุญยวีร์ สุวรรณบูลย์ ครูจากวิทยาลัยพณิชยการบางนา
2.คุณณัฐวัตร ทีฆะพร ครูจากวิทยาลัยการอาชีพกาญจนภิเษกหนองจอก
3.คุณพรกนก พวงมาลา ครูจากวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
 

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ดอกคูนเกมส์ 2017" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
 

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

การประกวดผู้นำเชียร์และกองเชียร์แต่ละคณะสี (รอบที่ 1) ในการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ดอกคูนเกมส์ 2017" ประจำปีการศึกษา 2560

โดยรับเกียรติจากคณะกรรมการที่มาตัดสินดังนี้
1.คุณบุญยวีร์ สุวรรณบูลย์ ครูจากวิทยาลัยพณิชยการบางนา
2.คุณณัฐวัตร ทีฆะพร ครูจากวิทยาลัยการอาชีพกาญจนภิเษกหนองจอก
3.คุณพรกนก พวงมาลา ครูจากวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
 

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ดอกคูนเกมส์ 2017" ประจำปีการศึกษา 2560

มีการเดินขบวนพาเรดทั้งหมด 4 คณะสี พร้อมโชว์การแสดงโดยวงโยธวาทิตจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศไ้ด้มาร่วมบรรเลงเพลงในงานกีฬาสีครั้งนี้

ในการนี้ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

 
 

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2560

เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยฯ จะได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยคณะครูและนักเรียน นักศึกษาจะร่วมทำบุญตักบาตร และจับฉลากของขวัญ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2560

ในการนี้ คุณอำนวย วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการเขต บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน ประธาน กตร. สน.นิมิตรใหม่
คุณวรพล อินทุลักษณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายบริหารและพัฒนาลูกค้า จากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจาก สำนักงานบัญชี บุศยา แอดเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนนท์ จำกัด ตัวแทนจาก ร้านเครื่องเขียน
บริษัท เอสบี ออโตเมชั่น 1999 จำกัด (ร้านพี่ฮาย&ฮิวโก้) และคุณวรรณภา นันทวัฒนานุกูล ผู้จัดการอาวุโสบริหารสาขา สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ ได้มอบของขวัญสนับสนุนให้แก่วิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในการจับสลาก โดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เป็นตัวแทนรับมอบของขวัญพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่ได้สนับสนุนของรางวัล และเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยฯจัดขึ้น

ณ อาคารอำนวยการ

 
 

วันที่ 19 ธันวาคม 2560

เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยฯ จะได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยคณะครูและนักเรียน นักศึกษาจะร่วมทำบุญตักบาตร และจับฉลากของขวัญ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2560

ในการนี้ คุณปิยะ หรุ่นรักษ์วิทย์ ชมรมหัวหน้าทัวร์ไทย ได้มอบของขวัญสนับสนุนให้แก่วิทยาลัยฯ น้ำผลไม้จำนวน 5 ลัง เพื่อใช้ในการจับสลาก โดยนางจันทิมา สัตยภรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และนางกุลิสรา สุวรรณ หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว เป็นตัวแทนรับมอบของขวัญพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่ได้สนับสนุนของรางวัล และเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยฯจัดขึ้น

 
 

วันที่ 18 ธันวาคม 2560

ช่วงเย็น ณ สนามกีฬาในวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิครถไฟความเร็วสูงหูหนาน (Hunan Technical College of Railway High-speed) ร่วมกับคณะกรรมการเยาวชนวิทยาลัยเทคนิครถไฟความเร็วสูงหูหนาน ได้จัดงาน "ฉลองชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ซิโนทัยสิบเก้าและครอบครัว" กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาเทคนิครถไฟความเร็วสูงหูหนาน และสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย นำโดยผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ และคณะโดยจัดการแสดงของนักศึกษาที่จัดได้อย่างสวยงาม อลังการ สร้างความประทับใจให้กับทีมงานที่เยี่ยมชม อย่างมาก

 
 

วันที่ 18 ธันวาคม 2560
วันที่ 2 ของการเข้าศึกษาดูงาน 
ช่วงเช้า
คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยเทคนิครถไฟความเร็วสูงหูหนาน (Hunan Technical College of Railway High-speed) ในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการฝึกอบรมโดยทางวิทยาลัยได้มุ่งเน้น พัฒนาทักษะต่างๆในการปฏิบัติงานจริง วิทยาลัยแห่งนี้ได้รวบรวมคณะอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพทั้งในด้านวิชาการและเทคโนโลยี ความสามารถด้านการบริการ อีกทั้งยังได้ผลิตนักเรียน นักศึกษาเข้าทำงานในด้านการรถไฟมากกว่า 60,000 คน

ช่วงบ่าย
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง Mr.Chen Chun Quan President/Professor วิทยาลัยเทคนิครถไฟความเร็วสูงหูหนาน (Hunan Technical College of Railway High-speed) กับ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ และMr.Chen Chun Quan President/Professor วิทยาลัยเทคนิครถไฟความเร็วสูงหูหนาน (Hunan Technical College of Railway High-speed) กับ นายอรรถพล สังขวาสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาของทางวิทยาลัย

 
 

วันที่ 18 ธันวาคม 2560

นางสาวทัศน์วรรณ์ หอมผล หัวหน้างานกิจกรรมและครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 7 ชั้น 2 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

 
 

วันที่ 17 ธันวาคม 2560
นำโดยผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ,นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ, นายจรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ,ดร.อดุลย์ พิมพ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น,นายอรรถพล สังขวาสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ได้รับเชิญจาก วิทยาลัยเทคนิครถไฟความเร็วสูงหูหนาน (Hunan Technical College of Railway High-speed) ให้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและฝึกอบรม และในวันนี้ได้ไปศึกษาดูงานที่สถานประกอบการ ซึ่งได้ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนกับวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิครถไฟความเร็วสูงหูหนาน (Hunan Technical College of Railway High-speed) จำนวน 2 แห่งซึ่งประกอบธุรกิจในการผลิตรถไฟฟ้าความเร็วสูง

 
 

วันที่ 17 ธันวาคม 2560
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพจัดสอบ V-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพจัดสอบ

 
 

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-12.30

นักเรียน นักศึกษาโควตา เข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. และระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 
รายงานตัว ลงทะเบียนและทำสัญญามอบตัวการเป็นนักเรียน นักศึกษา

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านการโรงแรม

 
 

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพจัดสอบ V-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
 

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2560

เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยฯ จะได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยคณะครูและนักเรียน นักศึกษาจะร่วมทำบุญตักบาตร และจับฉลากของขวัญ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันธิ์ระหว่างครูและนักเรียน ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561

ในการนี้ คุณวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิตี้วอล์ค จำกัด ผู้บริหาร สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม และดำรงตำแหน่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ได้ส่งผู้แทนในการมอบบัตรอภินันทนาการเข้าใช้บริการที่สวนสยาม จำนวน 1,000 ใบ เพื่อใช้ในการจับสลาก โดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นตัวแทนรับมอบบัตรอภินันทนาการดังกล่าว พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่ได้สนับสนุนของรางวัล และเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยฯจัดขึ้น

 
 

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-12.30 น.

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "การสร้างงานกราฟิกมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา" ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียน ระดับ ปวช. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกทุกชั้นปี

วิทยากรบรรยาย : ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐบริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย)จำกัด

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ Self Access Learning Center

 
 

 

วันที่ 15 ธันวามคม 2560

คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนักเรียน ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ควบคุมดูแลโดย นายยิ่งยศ วงศ์เสน ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่ได้รับรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท และรางวัลมาตรฐานผลงานระดับยอดเยี่ยม ในโครงการ อวด-ดี อาชีวะ ปี3 ชื่อเรื่องแสงสว่าง

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
 

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 3 ควบคุมดูแลโดย นายยิ่งยศ วงศ์เสน ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่ได้รับรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท และรางวัลมาตรฐานผลงานระดับยอดเยี่ยม ในโครงการ อวด-ดี อาชีวะ ปี3 ชื่อเรื่องแสงสว่าง ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีปิดโครงการ อวด-ดี อาชีวะ 3

ณ คริสตัล ดีไซด์ เซ็นเตอร์ เลียบทางด่วนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร

 
 

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

คณะครูแผนกวิชาการเลขานุการ แผนกการตลาดและธุรกิจค้าปลีก พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ไปแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

 
 

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

คณะครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก แผนกวิชาการโรงแรมและแผนกวิชาการเลขานุการ แผนกธุรกิจค้าปลีก พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ไปแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

 
 

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

คณะครูสาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการทั่วไป วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้เข้าพบนายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เพื่อสวัสดีและมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

 
 

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

คณะครูสาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการทั่วไป วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้เข้าพบนางฐิรนันท์
มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เพื่อสวัสดีและมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

 
 

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

คณะครูสาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการทั่วไป วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้เข้าพบนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อสวัสดีและมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 พร้อมทั้งขอศีลขอพรท่าน ให้เกิดความเป็นสวัสดิมงคลแก่ตนเองสืบไป

 
 

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

 
 

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับ นายพงศธร ยอมีน ระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับอาชีวกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560

ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

 
 

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ผลการแข่งขันการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ระดับ ปวส.

รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวรามาวดี ทานทน และ นางสาวฐิตินันท์ โตโส วิทยาลัยพณิชการอินทราชัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายชญานนท์ เงาะ และนางสาวสุปรียา ไมยีม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นางสาวเส็ง ตาหงษ์ และ นางสาวดวงฤทัย สีดาน้อย วิทยลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
 

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ระดับ ปวส.

โดยมีคณะกรรมตัดสินผลการแข่งขันดังนี้
- อาจารย์มนชนก จุลสิกขี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-คุณชวลิต เสรีโรจนกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทเอพลัส ทราเวล จำกัด
-คุณเจติย จารุปฐวี ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ทราเวล

ในการนี้ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 

 
 

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับ นายวรเมธ รักดี และ นางสาวธนาภา เกาะแก้ว แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ปวช. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งทักษะมัลติมีเดียอาร์ต "INROGRAPHIC อาชีวะ 4.0" ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560

ณ ห้องอินทนิล อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

 

 
 

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรม ระดับจังหวัดกรุงเทพ ปีการศึกษา 2560

 

 
 

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยฯ จะได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยคณะครูและนักเรียน นักศึกษาจะร่วมทำบุญตักบาตร และจับฉลากของขวัญ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2560

ในการนี้ นางพรทิพย์ ทองศิลป หัวหน้าศูนย์เยาวชนคลองสามวา ได้ส่งผู้แทนในการมอบของขวัญสนับสนุนให้แก่วิทยาลัยฯ อาทิ หมอนอิง สมุด ดินสอ สมุดฉีก เพื่อใช้ในการจับสลาก โดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นตัวแทนรับมอบของขวัญพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่ได้สนับสนุนของรางวัล และเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยฯจัดขึ้น

 

 
 

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาชีพหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช.

รางวัลชนะเลิศได้แก่วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนจิตรลดา (สายอาชีพ)

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 

 
 

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาชีพหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช.

โดยมีคณะกรรมตัดสินผลการแข่งขันดังนี้
- คุณนิสากรณ์ ฉิมมี ครูเครือข่ายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
- คุณนวคุณ เกตุชาติ ครูเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ในการนี้ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 

 
 

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ระดับ ปวช.

โดยมีคณะกรรมตัดสินผลการแข่งขันดังนี้
- อาจารย์มนชนก จุลสิกขี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-คุณชวลิต เสรีโรจนกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทเอพลัส ทราเวล จำกัด
-คุณเจติย จารุปฐวี ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ทราเวล

ในการนี้ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 

 
 

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยฯ จะได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยคณะครูและนักเรียน นักศึกษาจะร่วมทำบุญตักบาตร และจับฉลากของขวัญ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2560

ในการนี้ นายวัชรินทร์ มีนวันเพ็ญ หัวหน้าฝ่ายบุคคล บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบงินสนับสนุนให้แก่วิทยาลัยฯ จำนวน 5,000 บาท เพื่อใช้ในการจับสลาก โดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นตัวแทนรับมอบของขวัญพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่ได้สนับสนุนของรางวัล และเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยฯจัดขึ้น ณ ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 

 
 

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

คณะผู้บริหาร คณะครู พร้อมด้วยนางสาวทัศน์วรรณ์ หอมผล หัวหน้างานกิจกรรมและครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าร่วมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (รอบแรก)

โดยมีคณะกรรมการที่มาประเมินดังต่อไปนี้ 
1.นายวิระ ออมทรัพย์ทวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
2.นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
3.นางฉวี ศรีสุภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น 
4.นายชาคริต สุริยะฉาย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
5.วาที่ร้อยโทอภิเดช สารคำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบินทร์บุรี

ณ ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 

 
 

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

ผลการแข่งขันการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ระดับ ปวช.

รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวสุพรรษา แสงจันทร์และนางสาวกิ่งแก้ว พงษ์ประดิษฐ์ วิทยาลัยพณิชการอินทราชัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวธันย์ชนก คงวิกุลและนายธนชัย เอี่ยมศิริ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวกุหลาบทิพย์ ดงปะถาและนางสาวเฟื่องฟ้า บุญนำส่ง วิทยลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 

 
 

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

ผลการแข่งขันผสมเครื่องดื่มประเภทในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Bartender) ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประเภท Classic Bartender
รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวศิริประภา โชควิวัฒน์ วิทยาลัยพณิชการเชตุพน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวยลญา โหลยา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวอัญชลี สุขถนอม วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ประเภท Flair Bartender
รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวบัณฑิตา ระคณา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายณัฐพงศ์ ศรีภักดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายณัฐวัฒน์ คงสมพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่คณะกรรมการตัดสินรางวัลและนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลอีกด้วย

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 

 
 

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Bartender) ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ การแข่งขันผสมเครื่องดื่มประเภท Classic Bartender และการแข่งขันผสมเครื่องดื่มประเภท Flair Bartender

ในการนี้ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 

 
 

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 5210 B ชั้น 2 อาคาร 5
นักศึกษา ระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา
เข้ารับการติวทักษะการจัดการงานอาชีพ 4.2 ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ครูสงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 
 

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2560

พิธีปิด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2560 โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

ประเภทที่ 7.1 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
"เต้าฮวยเพื่อสุขภาพ" ผลงานของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม

ครูที่ปรึกษาผลงาน : นางศุภกาญจน เลาหไพศาล นายอุกฤษฎ์ อะมุตะคุ นางสาวภควดี ทรงศักดิ์ นางสาวนิตยา เทพนิมิต นางสาวนฤดี โพธิ์พยัคฆ์ แผนกวิชาการโรงแรม

ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง

 

 
 

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2560

นายชาคริต ภรมพล ระดับ ปวช. 2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ นางสาวประภาศิริ คำน้ำแดง ระดับ ปวส. 2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการขายสินค้าออนไลน์ ระดับอาชีวกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครูผู้ควบคุม ครูสงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

 

 
 

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรชิตา เขียวแสน ระดับ ปวช. 2/1 สาขาวิชาการเลขานุการ และ นายณัฐวิทย์ จำปาสุข ระดับ ปวช. 2/1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครูผู้ควบคุม ครูวลีรักษ์ ศิระบริบูรณ์พร แผนกวิชาการเลขานุการ

ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

 

 
 

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2560

ภาพบรรยายกาศก่อนเริ่มพิธีปิด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวร่วมส่งผลงานของนักเรียน นักศึกษา ต่อในระดับภาค

 

 
 

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2560

ภาพบรรยายกาศก่อนเริ่มพิธีปิด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวร่วมส่งผลงานของนักเรียน นักศึกษา ต่อในระดับภาค

 

 
 

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้จัดแนะแนวรับทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีน ให้กับนักเรียนระดับปวช.ปีที่ 3 ที่จะศึกษาต่อในระดับปวส. โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.จรรยา พาบุ ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ณ อาคารศูนย์ปฎิบัติการโรงแรม ชั้น2

 

 
 

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2560

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน และร่วมยินดีต้อนรับ ครู 2 ท่าน ที่มาทำการสอนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก

ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 

 
 

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัด การประชุมชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว (ปวช. ปวส.) ระดับอาชีวะศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560

ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมชั้น 2

 

 
 

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2560

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 โดย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้ส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์ดังนี้

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 
ผลงานของนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
-สบู่สมุนไพรมะระขี้นก ผลงานของนักเรียน นักศึกษาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูที่ปรึกษาผลงาน : นางสาวปรารถนา ชูแสง นางสุกัลยา จันทร์จินดา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ประเภทที่ 7.1 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
"เต้าฮวยเพื่อสุขภาพ" ผลงานของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม
ครูที่ปรึกษาผลงาน : นางศุภกาญจน เลาหไพศาล นายอุกฤษฎ์ อะมุตะคุ นางสาวภควดี ทรงศักดิ์ นางสาวนิตยา เทพนิมิต นางสาวนฤดี โพธิ์พยัคฆ์ แผนกวิชาการโรงแรม

ประเภทที่ 9.2 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัคร
"หัตถศิลป์อนุรักษ์ไทยงานปั้นจากขี้เลื่อย" ครูที่ปรึกษาผลงาน : นายสมาน ป้องปก นายพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก นายพรเทพ บรรลือทรัพย์ นางสาวทัศวรรณ์ หอมผล แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นางวริษฐา ตุสาธร แผนกวิชาการตลาดธุรกิจค้าปลีก
แข่งขันระหว่างวันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง

 

 
 

 

วันที่ 6 ธันวาคม เวลา 10.00 น

นางจันทิมา สัตยาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู หัวหน้าแผนกวิชา ให้การต้อนรับนางสาวภัทราวรรณ วรรณะบำเพ็ญ ที่ย้ายมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก มาดำรงตำแหน่งที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพพร้อมด้วยคณะครูที่เดินทางมาส่ง

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 

 
 

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2560

ภาพบรรยายกาศก่อนเริ่มพิธีเปิด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวร่วมส่งผลงานของนักเรียน นักศึกษา ต่อในระดับภาค

 

 
 

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2560

เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยฯ จะได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยคณะครูและนักเรียน นักศึกษาจะร่วมทำบุญตักบาตร และจับฉลากของขวัญ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2560

โดย นางดวงฤดี พันสมตน ตัวแทนชุมชนเมืองประชา-รามอินทรา ได้มอบของขวัญสนับสนุนให้แก่วิทยาลัยฯ จำนวน 18 กล่อง เพื่อใช้ในการจับสลาก โดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นตัวแทนรับมอบของขวัญพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่ได้สนับสนุนของรางวัล และเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยฯจัดขึ้น