URL Counter

หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)news
 
เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 
     
 
 
   
     
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย (ลงวันที่ ๒๕/๐๖/๖๑)  
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาการโรงแรม (MEP) (ลงวันที่ ๒๕/๐๖/๖๑)  
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ลงวันที่ ๒๕/๐๖/๖๑)  
เรื่องผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (ลงวันที่ ๑๕/๐๖/๖๑)  
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพและการศึกษา (ลงวันที่ ๐๘/๐๖/๖๑)  
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (ลงวันที่ ๐๗/๐๖/๖๑)  
การรับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย (ลงวันที่ ๒๘/๐๕/๖๑)  
การเปิดใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ. (ลงวันที่ ๒๔/๐๕/๖๑)  
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ลงวันที่ ๑๘/๐๕/๖๑)  
ผลการคัดเลือกร้านค้าผู้จำหน่ายอาหารและเครื่อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ลงวันที่ ๒๗/๐๔/๖๑)  
การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (แก้ไขและเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) (ลงวันที่ ๑๔/๐๓/๖๑)  
ประกาศการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ลงวันที่ ๗/๓/๖๑)  
รายฃื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร  
     
  
 

 

 

 

 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม

ภัตตาคาร และร้านอาหารสาขาการท่องเที่ยว

อาชีพมัคคุเทศก์คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๓

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประจำปี ๒๕๕๙"สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๙"

 
 
  
งานวิชาการ - การใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ C-PBL21 เทคนิคการเรียน SQ2R ME Peer วิชากฎหมายพาณิชย์(ลงวันที่ ๑๘/๐๙/๖๐)  
    - บทเรียนออนไลน์ของ ครูสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา  
    - บทเรียนออนไลน์ของ ครูกุลิสรา สุวรรณ  
         
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ - แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บวิทยาลัยฯ (ลงวันที่ ๓๑/๐๕/๖๑)  
    - สาระสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความปรองดอง (ลงวันที่ ๘/๐๑/๖๑)  
    - ประกาศ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้  
    - แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลขึ้นเว็บวิทยาลัยฯ  
    - รายงานการสำรองข้อมูล 2560  
    - ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใช้งานระบบ RMS  
         
งานปกครอง   มาตรการและแนวปฏิบัติ การพัฒนาวินัย การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม ของนักเรียน นักศึกษา (ลงวันที่ ๐๘/๐๙/๖๐)  
    - แบบคำร้องขออนุญาติออกนอกวิทยาลัย(ลงวันที่ ๑/๑๑/๖๐)  
    - เครื่องแบบการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ  
    - ระเบียบวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2558  
         
งานแนะแนว - สำรวจการหารายได้ระหว่างเรียน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ (ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๖๐)  
    - ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ลงวันที่ 18/05/60)  
    - ผู้กู้ยืม กยศ. สามารถชำระหนี้ กยศ. ได้ที่ 7-11 ทุกสาขา ตั้งแต่งวดของวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป  
         
งานกิจกรรม - รูปเล่มรายงานการซ่อมกิจกรรม  
    - แบบเก็บชั่วโมงซ่อมกิจกรรม   
    - แบบคำร้องขอลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม (แบบ อวท. 18)  
    - แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ / ปรับระดับคะแนน (กิจกรรม)  
         
งานครูที่ปรึกษา  
    -  
    -  
    -  
    - รายงานผลการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา  
         
งานอาคารสถานที่ - แบบแจ้งรายการชำรุด (ลงวันที่ ๒๐/๐๒/๖๑)  
    - (แบบฟอร์ม) สำรวจวัสดุที่ต้องการซ่อมแซม ห้องเรียน  
    - ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
         
    - ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน(เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ)(เพิ่มเติม)  
    - ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน(เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ)  
    - ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ (PDF) (RAR)  
         
งานสื่อการเรียนการสอน - ขอส่งสื่อบันทึกการประชุมทางไกลครั้งที่ 9  
    - ครั้งที่ 9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลอาชีวศึกษาด้านระบบทางไกล (Link)  
         
         
งานหลักสูตร - แผนการเรียน ปวช.รุ่นปี่ 2561-2563 (ลงวันที่ ๐๙/๐๒/๖๑)  
    - แผนการเรียน ปวส.รุ่นปี 2561-2563 (ลงวันที่ ๐๙/๐๒/๖๑)  
      เอกสารการเข้าศึกษาต่อ โดยไม่สอบคัดเลือก (โควตาภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2561  
    - แบบแจ้ง ปวช. (ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๖๐)  
    - แบบแจ้ง ปวส. (ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๖๐)  
    - ใบสมัคร (ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๖๐)  
    - ประกาศโควตา (ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๖๐)  
         
      เอกสารการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปวส. (โควตาภายใน) ปีการศึกษา 2561  
    - แบบแจ้งประสงค์ (ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๖๐)  
         
    - Easy Lesson Distilled “ถอดบทเรียน ”อยางไร ?...ไมยาก (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด) (ลงวันที่ ๐๔/๐๘/๒๕๖๐)  
    - แผนการเรียนระบบทวิภาคี ระดับปวช. รุ่นปีการศึกษา 2560 (ลงวันที่ ๖/๑๑/๖๐)  
    - แผนการเรียนระบบทวิภาคี ระดับปวส. รุ่นปีการศึกษา 2560 (ลงวันที่ ๖/๑๑/๖๐)  
    - ตารางการเรียนการสอน (ตารางครู,ตารางนักเรียน แก้ไข) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
    - ตารางการเรียนการสอน (ตารางห้องเรียน แก้ไข) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
    - ตารางการเรียนการสอน (ตารางครู) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
    - ตารางการเรียนการสอน (ตารางนักเรียน-นักศึกษา) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
    - ตารางการเรียนการสอน (ตารางห้องเรียน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
    - ตารางนักเรียน ชคธ. รุ่น4 (ภาคพิเศษวันอาทิตย์) (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - แผนการเรียนปวช. 1 (รหัส ุ60) แผนกวิชาการบัญชี,การตลาด,เลขานุการ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ภาษาต่างประเทศ  
    - แผนการเรียนปวช. 1 (รหัส ุ60) แผนกวิชาการโรงแรม,คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต,วิจิตรศิลป์  
    - แผนการเรียนปวช. 2 (รหัส ุ59)  
    - แผนการเรียนปวช. 3(รหัส ุ58)  
    - แผนการเรียนปวส.1(รหัส ุ60)  
    - แผนการเรียนปวส.2(รหัส ุ59)  
         
งานศูนย์วิทยบริการฯ - ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุด  
    - ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ของงานห้องสมุด  
         
         
งานประชาสัมพันธ์ - สำนักอำนวยการ สอศ. เปลี่ยนเว็บไซต์ จากเดิม www.boga.go.th เป็น boga.vec.go.th  
         
งานทะเบียน - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๑ (วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)  
    - ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
    - แบบฟอร์ม แนวปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา (ลงวันที่ 19/06/60)  
         
งานประกันฯ   รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ลงวันที่ ๒๔/๐๕/๖๑)  
    - รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  
    - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกาาโดยหน่วยงานต้นสังกัด (ดาวน์โหลด)  
    - รายงานการประเมินตนเอง ปี 56 (สมบูรณ์) (ดาวน์โหลด)  
    - รายงานประเมิณตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2558  
         
งานความร่วมมือ   การสรุปจำนวนสถานประกอบการ (MOU) แต่ละแผนกวิชา (ลงวันที่ ๐๘/๐๗/๖๑)  
    - โครงการยกระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  
         
งานวางแผน   แบบฟอร์มคำขอตั้งงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ 2563 (ลงวันที่ ๑๓/๐๖/๖๑)  
      รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ลงวันที่ ๓๐/๐๓/๖๑)  
    - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ลงวันที่ ๓๐/๐๓/๖๑)  
    - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ลงวันที่ ๓๐/๐๓/๖๑)  
  - โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ของวิทยาลัย(ทุกฝ่าย)(ลงวันที่ ๒/๐๓/๖๑)  
    - บันทึกขออนุมัติใช้เงิน (ตัดยอด) (ลงวันที่ ๒๔/๐๑/๖๑)  
    - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
    - แบบฟอร์มโครงการที่เสนอเข้าแผนปฏิบัติการปี 2561  
    - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2560  
    - เผยแพร่โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ของวิทยาลัย  
    - โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559  
         
         
งานทวิภาคี - แบบฟอร์มคำร้องขอออกฝึกงาน (ลงวันที่ ๒๘/๐๕/๖๑)  
    - เอกสารตัวอย่างรูปแบบการทำรายงานฝึกงาน (ลงวันที่ ๑๘/๐๑/๖๑)  
    - แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (ลงวันที่ ๑๘/๐๑/๖๑)  
     

แบบฟอร์มสำหรับนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

 
    - แบบฟอร์มคำร้องขอออกฝึกงาน (ลงวันที่ ๒๖/๐๑/๖๑)  
    - แบบฟอร์มตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    -  
    - แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - สัญญาฝึกอาชีพ (ทวิภาคี) (ลงวันที่ ๒๖/๐๑/๖๑)  
         
     

แบบฟอร์มสำหรับครูนิเทศ

 
    - แบบฟอร์มขออนุญาตออกนิเทศ (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - บันทึกข้อความรายงานการนิเทศประจำสัปดาห์ (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - แบบรายงานการนิเทศ (ทวิภาคี) (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - แบบรายงานการนิเทศ (ระบบปกติ) (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - บันทึกสรุปผลการนิเทศประจำภาคเรียน (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - แบบประเมินผลการฝึกงานสำหรับสถานประกอบการ (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและสัมมนา (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - แบบรายงานผลการสัมมนา (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
         
งานรองฐิรนัน มณีรัตน์ - คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม (ลงวันที่ ๑๓/๐๖/๖๑)  
    - คู่มือการนิเทศอาสาติดตามโรงเรียนคุณธรรม (ลงวันที่ ๑๓/๐๖/๖๑)  
    - คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (ลงวันที่ ๑๓/๐๖/๖๑)  
         
         
   
   


   

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้น จำกัด เพื่อจะทำ (MOU) ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน

ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์

 
   

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพพร้อมด้วยตัวแทนสถานประกอบการ ตัวแทนชุมชน รวมไปถึงผู้มามอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 81 ทุน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ขอบคุณทุกคนที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งเต็มไปด้วย ความรัก ความศรัทธา จากศิษย์อย่างแนบแน่น

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ พร้อมด้วยตัวแทนสถานประกอบการ ตัวแทนชุมชน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานดังรายนามต่อไปนี้

- ดร.สิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน ประธาน กตร.สน.นิมิตรใหม่
- คุณปุณยวีร์ สินวราเสรฎฐ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนชุมชนเมืองประชา-รามอินทรา
- คุณดวงฤดี พันสมตน ประธานชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์
- คุณสมศักดิ์ โพธิ์จาด ประธานหมู่บ้านเลิศอุบล
- คุณนพดล จันทร์มาก ประธานชุมชนเคซี 1
- คุณทมิตา จงสวัสดิ์วรกุล HR. Director บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้น จำกัด
- คุณโสภณ มีสกุล Sr.Manager HR. บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้น จำกัด 
- คุณชัชชัย รักศรี Actiong Manager Casual Mgt. บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้น จำกัด
- คุณธเนศร์ ทองพลู Asst. Manager Casual Mgt. บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้น จำกัด
- คุณอภิวัฒน์ ทองลอง Casual Management Executive บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้น จำกัด
- คุณอนันต์ คำนิมาบุตร บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้น จำกัด
- นายชาย วิริยานุศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์ประจำวิทยาลัยฯ พร้อมเจิมหนังสือและอุปกรณ์ใหม่บริเวณหน้ารูปปั้นพ่อทับแม่นกคล้า รอดอนันต์

 
   

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

คุณปุณยวีร์ สินวราเสฎฐ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนชุมชนหมู่บ้านเมืองประชารามอินทราได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน มูลค่า 2,500 บาท เพื่อให้วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพพิจารณามอบให้กับนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ซึ่งตรงกับวันไหว้ครู ณ อาคารอำนวยการ

 
   

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ พร้อมด้วยตัวแทนสถานประกอบการ ตัวแทนชุมชน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานดังรายนามต่อไปนี้

- ดร.สิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน ประธาน กตร.สน.นิมิตรใหม่
- คุณปุณยวีร์ สินวราเสรฎฐ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนชุมชนเมืองประชา-รามอินทรา
- คุณดวงฤดี พันสมตน ประธานชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์
- คุณสมศักดิ์ โพธิ์จาด ประธานหมู่บ้านเลิศอุบล
- คุณนพดล จันทร์มาก ประธานชุมชนเคซี 1
- คุณทมิตา จงสวัสดิ์วรกุล HR. Director บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้น จำกัด
- คุณโสภณ มีสกุล Sr.Manager HR. บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้น จำกัด 
- คุณชัชชัย รักศรี Actiong Manager Casual Mgt. บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้น จำกัด
- คุณธเนศร์ ทองพลู Asst. Manager Casual Mgt. บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้น จำกัด
- คุณอภิวัฒน์ ทองลอง Casual Management Executive บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้น จำกัด
- คุณอนันต์ คำนิมาบุตร บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้น จำกัด
- นายชาย วิริยานุศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์ประจำวิทยาลัยฯ พร้อมเจิมหนังสือและอุปกรณ์ใหม่บริเวณหน้ารูปปั้นพ่อทับแม่นกคล้า รอดอนันต์

 
   

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับนายคณาวุฒิ ดาสุข นักศึกษา ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกและนางสาวสุภาวีร์ พิกุลแก้ว ระดับ ปวช.2 สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการนี้ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติในการมอบรางวัลกับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

คุณนิพนธ์ เลี่ยงพงษ์พิพัณน์ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ตได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน มูลค่า 5,000 บาท เพื่อให้วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพพิจารณามอบให้กับนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ซึ่งตรงกับวันไหว้ครู ณ อาคารอำนวยการ

 
   

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูศุกภากาญจน์ เลาหไพศาล หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ครูภควดี พื้นทอง ครูแผนกวิชาการโรงแรมเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนเขตอื่น 108 แห่งและเขตคลองสามวา 18 แห่ง โดยพระเถระซินติ้ง เจ้าอาวาสวัดโฝวกวงซัน ไท่ฮวาซื่อ สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายานโฝวกวงซันไท่ฮวาซื่อ ท่านเจ้าคุณ พระสิทธิสิงหเสนี (ดร.โสภณ สิงหเสนี) เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์และผู้อำนวยการสถานศึกษา

ณ วัดโฝวกวงซัน ไท่ฮวาซื่อ

 
   

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิโดยพร้อมเพียงกัน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ยังร่วมกิจกรรม 1 ยิ้ม

1 ไหว้ 1 ทักทาย ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม

ตัวแทนนักเรียนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศได้มาให้ความรู้เรื่องภาษากัมพูชาและตัวแทนนักเรียนแกนนำสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ได้นำความรู้

ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานและโครงงานคุณธรรม" โครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม อาชีวศึกษา มานำเสนอให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าแถวทำกิจกรรมในช่วงเช้าต่ออีกด้วย

 
   

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

Beijing Rui Pan Internation Educational Technology Co.,Ltd เป็นตัวแทนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในประเทศจีนประกอบไปด้วย 3 วิทยาลัยฯ

1. Beijing information technology college 
2. Beijing vocational college of labour and social security 
3. Xingtai Polytechnic college

ที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน ได้มาประชาสัมพันธ์เรื่องการมอบทุนการศึกษา

ของทั้ง 3 วิทยาลัยฯให้กับนักศึกษาและครูที่สนใจ 
ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์

 
   

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

ดร.สิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน ประธาน กตร.สน.นิมิตรใหม่ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน มูลค่า 2,500 บาท เพื่อให้วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพพิจารณามอบให้กับนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ซึ่งตรงกับวันไหว้ครู ณ อาคารอำนวยการ

 
   

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์
หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

Beijing Rui Pan Internation Educational Technology Co.,Ltd ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์และแนะนำการเรียนต่อที่จีน พร้อมแจกโบว์ชัวร์ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อที่จีนในอนาคต

ตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาได้นำความรู้ที่เข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานและโครงงานคุณธรรม" โครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม อาชีวศึกษา มานำเสนอให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าแถวทำกิจกรรมในช่วงเช้าอีกด้วย

 
   

วันที่ 13 มิถุนายน 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน ครูธัญพิมล มีสัจจานนท์ หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์และครูกุลิสรา สุวรรณ หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยวเข้าร่วมการประชุมแกนนำการจัดทำแผนพัฒนาตนเองบุคคล (ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ

ณ ห้องประชุมสมเด็จปุ่น ปุณณุสิริ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

 
   

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน
นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้พร้อมกล่าวต้อนรับ Ms. Chen wen na ครูอาสาสมัครจีนจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ ฮั่นปั้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาสอนภาษาจีนที่วิทยาลัยฯ 
ตัวแทนนักเรียนแกนนำสาขาวิชาเลขานุการได้นำความรู้ที่เข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานและโครงงานคุณธรรม" โครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม อาชีวศึกษา มานำเสนอให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าแถวทำกิจกรรมในช่วงเช้า

 
   

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและครูทัศน์วรรณ์ หอมผล หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ร่วมกันประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

“มีวินัย รับผิดชอบ จิตสาธารณะ”

 

 
   

วันที่ 11 มิถุนายน 2561

กำหนดการการประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ประจำวิทยาลัยบริหารธุกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ "มีวินัย รับผิดชอบ จิตสาธารณะ"

 

 
   

วันที่ 7 มิถุนายน 2561

นักเรียน ปวช.1 และ นักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาการโรงแรมเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการโรงแรม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่โรงแรมโกลว์ ประตูน้ำ และ โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2561 ควบคุมดูแลโดยคณะครูแผนกวิชาการโรงแรม

 

 
   

วันที่ 7 มิถุนายน 2561

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมยังได้นำความรู้ที่เข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานและโครงงานคุณธรรม" โครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม อาชีวศึกษา มานำเสนอให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าแถวทำกิจกรรมในช่วงเช้าอีกด้วย ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 

 
   

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานและโครงงานคุณธรรม" โครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม อาชีวศึกษา วิทยากรบรรยาย : นายวิระ ออมทรัพย์ทวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี พร้อมคณะ

โดยนายสุชาติ วิชาช่วย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 

 
   

วันที่ 3 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น รายงานตัวและลงชื่อเข้าร่วมประชุม ในการนี้ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันและยังได้ร่วมกิจกรรม 1 ยิ้ม 1 ไหว้ 1 ทักทาย ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรมอีกด้วย ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
   

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติเพื่อเป็นการสร้างและกระตุุ้นจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งคณะผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติ ครู และนักเรียน นักศึกษายังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำชาติภายในวิทยาลัยฯ

โดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติในการมอบพันธ์ไม้ให้กับสน.คันนายาว ตัวแทนชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4 รองผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะครูทุกแผนกวิชา ตัวแทนนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตัวแทนนักการภารโรง

นอกจากนี้พ.ต.ท. วิทยากูล เอื้อยฉิมพลี รอง ผกก.ป.สน.คันนายาว พร้อมด้วย พ.ต.ท.ยงยุทธ ประเสริฐผล สวป.สน.คันนายาวและคณะยังได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์การชมฟุตบอลโลกระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2561 - 13 กรกฎาคม 2561 การรู้จักดูกีฬาอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการแข่งพนัน การแข่งรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กแว้น ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ ได้มาจัดบูทประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรงุเทพให้เป็นสมาชิก The 1 Card ฟรี เพื่อสิทธิประโยชน์ในการซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนในเครือ Central Group

ในการนี้ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ยังได้รับมอบของขวัญจากบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์อีกด้วย 
ณ บริเวณสวนพฤษศาสตร์

 
   

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เดินรณรงค์ "วันงดสูบบุหรี่โลก" ภายในชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4 เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่ ตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายจากบุหรี่

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2561 คือ บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ 
(Tobacco Break Heart)

 
   

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนร่วมกับชมรม To Be Number one จึงได้จัดโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข “วันงดสูบบุหรี่โลก” ให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายจากบุหรี่ นอกจากความรู้ดีๆแล้วยังได้มีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามพร้อมมอบของรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ตอบคำถามได้ถูกต้องอีกด้วย ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 -12.00 น.

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางการศึกษาระหว่างวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพกับสถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือดังต่อไปนี้

- บริษัท อาร์ เอช อาร์ จำกัด
คุณบุษบา ปานจรูญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
คุณอุทิศพร หงส์ทอง ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

- Century Park hotel
คุณวสันต์ จิตต์มั่นคง ผู้จัดการทั่วไป 
คุณธวัลภัสร์ จันทร์เทียนบุญ ผู้จัดการแผนกทรัพยากร

- โรงแรม Avani atrium bangkok
คุณภาวิณี ตรีกำจร ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม

- Pattana golfclub&resort chonburi thailand
คุณลัลวีร์ หนูเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
คุณภูดิศ เบญญาพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายเรียนรู้และพัฒนา

- บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณภัทราวุธ ทองแป้น ผู้จัดการแผนกสรรหาบุคลากร
คุณทัศนีย์ ระวังทอง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสรรหาบุคลากร

- บริษัท ดรักสโตร์พลัส จำกัด 
คุณเกษราภรณ์ เกษราพงศ์ กรรมการผู้จัดการ

- บริษัท บุศยา แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพสร ทานะขัน กรรมการผู้จัดการ

- บริษัท เอพีพี ดีเวลลล็อปเม้นท์ จำกัด 
คุณสุรินทร์ กมลรัตน์ ผู้จัดการ

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิโดยพร้อมเพียงกัน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ยังได้ร่วมกิจกรรม 1 ยิ้ม 1 ไหว้ 1 ทักทาย ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม อีกทั้งครูแผนกวิชาภาษาต่างประเทศยังได้มาให้ความรู้กับนักเรียน ในตอนเช้าอีกด้วย ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
   

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิเนื่องในวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันและยังได้ร่วมกิจกรรม 1 ยิ้ม 1 ไหว้ 1 ทักทาย ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรมอีกด้วย ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
   

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

พันตำรวจโทยงยุทธ ประเสริฐผล สวป.สน.คันนายาว พร้อมด้วยคณะ ได้มาให้ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาชมรม ประธานชมรม รองประธานชมรม เลขานุการชมรม จำนวน 14 ชมรม เกี่ยวกับการรณรงค์การชมฟุตบอลโลกระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2561 - 13 กรกฎาคม 2561 การรู้จักดูกีฬาอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการแข่งพนัน การแข่งรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กแว้น
ณ ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

การประชุมเตรียมความพร้อม พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางการศึกษาระหว่างวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพกับสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์

 
   

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรม ประธานชมรม รองประธานชมรม เลขานุการชมรม จำนวน 14 ชมรม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเอกสารประกอบการดำเนินงานชมรมและจัดทำแผนปฎิบัติการชมรม ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
   

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิโดยพร้อมเพียงกัน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ยังได้ร่วมกิจกรรม 1 ยิ้ม 1 ไหว้ 1 ทักทาย ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม อีกทั้งครูแผนกวิชาภาษาต่างประเทศยังได้มาให้ความรู้กับนักเรียน ในตอนเช้าอีกด้วย

ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
   

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพขอขอบคุณบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มอบชุดของขวัญสตาร์บัคส์ จำนวน 150 ชุด ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยได้เป็นตัวแทนในการรับมอบเพื่อมอบให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 
   

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

วันแรกของการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2561

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ปวช. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าแถวทำกิจกรรมและสวดมนต์ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงในตอนเช้า

ในการนี้ นางพรเพ็ชร พรรณวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ยังได้กล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา ที่เปิดเรียนเป็นวันแรก พร้อมได้ให้โอวาทในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น กฏระเบียนในการเข้าแถวตอนเช้า เรื่องการทำความเคารพ รู้จักในเรื่องของมารยาทและให้ตระหนักในหน้าที่ของตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นต้น

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

จากการที่นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet พบครูและพี่ประจำแต่ละแผนกวิชา แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ได้เรียนเชิญนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ให้กับนางสาวปาณิกา ชานุวัตร์ นักเรียน ปวช.3 และ นางสาวอารดา ปะจิ๊ นักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งบริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด ได้มอบหมายให้วิทยาลัยฯ เป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน

ณ อาคาร 5 ชั้น 2

 
   

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 – 15.30 น.

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรมเตรียมความพร้อมสู่อาชีวศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

นักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet พบครูและพี่ประจำแต่ละแผนกวิชา

ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
   

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรมเตรียมความพร้อมสู่อาชีวศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

นักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อาชีวศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีทั้งหมด 5 ฐาน ดังต่อไปนี้

ฐานที่ 1 คุณธรรมพัฒนาสมาธิปัญญา 
ฐานที่ 2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานที่ 3 ระเบียบและวินัย วัย Teen 
ฐานที่ 4 สนทนาภาษาอาเซียน 
ฐานที่ 5 เตรียมความพร้อมสู่อาชีวศึกษา

โดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯยังได้เดินเยี่ยมชมนักเรียน นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานอีกด้วย

ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
   

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรมเตรียมความพร้อมสู่อาชีวศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ตอนเช้า นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานศึกษา พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย พระพุทธธาตุคุณานุสรณ์และคุณพ่อทับคุณแม่นกคล้า รอดอนันต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง พร้อมร่วมกิจกรรม “ร้อยดวงใจ สู่ขวัญน้องใหม่ พี่น้องสายใยผูกพัน”

 
   

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (ช่วงบ่าย)

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรมเตรียมความพร้อมสู่อาชีวศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

นักเรียน นักศึกษาใหม่รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Stop Teen mom” วิทยากรบรรยาย : จากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ณ อาคารกรุงเทพทัศนา ชั้น 4

 
   

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (ช่วงเช้า)
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรมเตรียมความพร้อมสู่อาชีวศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและยังได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่ายกล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ และพูดถึงการจัดการเรียนการสอน ระเบียบและข้อกำหนดของวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังได้แนะนำคณะครูแต่ละแผนกวิชา ให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ทราบ แล้วเริ่มทำกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ผ่อนคลายและรู้จักกันมากขึ้น พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ อาคารกรุงเทพทัศนา ชั้น 4

 
   

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย ให้การต้อนรับ MRS Li xin Ceo beijing ruipan interational

educationtechnology co.,ltd พร้อมคณะณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์

 
   

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดให้คำแนะนำและให้โอวาทในการออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่

1/2561

วิทยากรบรรยาย 
คุณปัทมา ดิษยบุตร ข้าราชการบำนาญ

คุณภัทรภร ศรีนิธิทอง ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สตาร์บัคคอฟฟี่ ( ประเทศไทย ) จำกัด พร้อมด้วยศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ

นางสาวกนกวรรณ ศรีนิธิทอง นางสาวธัญญา ชื่นชม นางสาวนัฐชา กิ่งแก้ว

คุณศิริลักษณ์ อันตรเสน ผู้จัดการโครงการทุน EDF พร้อมคณะจากมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา EDF Thailand

ณ อาคาร 5 ชั้น 4

 
   

วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2561

งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2561

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักการฯ แม่บ้าน พนักงานขับรถ จำนวน 95 ราย เดินทางไปศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

 
   

วันที่ 30 เมษายน 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ พร้อมด้วย นายพงศกร ผลดี ผู้จัดการทั่วไป

โรงแรมมารวยการ์เด้น เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการบริหารอาคารหอพักคุรุสภาโดย ดร.สุเทพ ชิตวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะผู้ร่วมประชุมได้เดินเยี่ยมชมอาคารหอพักคุรุสภา

 
   

วันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 18.00 - 22.00 น.

คอนเสิร์ตเพื่อน้อง...ที่คลองสามวา ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ จัดโดย สภาวัฒนธรรม

เขตคลองสามวา โดยท่านประธานสภาวัฒนธรรมเขตคลองสามวา ท่านจิรายุ ห่วงทรัพย์และคณะกรรมการ ซึ่งได้มอบทุนให้แก่นักเรียน

นักศึกษา เขตคลองสามวา จำนวน 21 ทุนๆ ละ 5,000 บาท

 
   

วันที่ 26 เมษายน 2561

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพกับนายพงศกร ผลดี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมมารวยการ์เด้น ณ ห้องประชุม

Executive โรงแรมมารวยการ์เด้น โดยมีทีมบริหารโรงแรมมารวยการ์เด้น ทีมคณะครูจากวิทยาลัยฯ ผู้ปครอง นักเรียนทวิภาคี ที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมเป็นพยาน

 
   

ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2561

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูวิชาชีพการโรงแรม แบบบทบาทสมมุติและการจำลองสถานะการณ์ได้ด้วยเทคโนโลยี บทเรียนออนไลน์ ระดับกลาง โดยมีคณะครูวิชาชีพการโรงแรม

เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 ท่านจากวิทยาลัยในสังกัด สอศ.ทั่วประเทศ จัดโดยคณะกรรมการชมรมครูวิชาชีพการโรงแรม

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ คณะครูแผนกวิชาชีพการโรงแรมของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ร่วมดำเนินการ

ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

 
   

วันที่ 9 เมษายน 2561

พิธีเปิดนิทรรศการการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและ

พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี

 
   

ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2561

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูวิชาชีพการโรงแรม แบบบทบาทสมมุติและการจำลองสถานะการณ์ได้ด้วยเทคโนโลยี บทเรียนออนไลน์ ระดับกลาง โดยมีคณะครูวิชาชีพการโรงแรม

เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 ท่านจากวิทยาลัยในสังกัด สอศ.ทั่วประเทศ จัดโดยคณะกรรมการชมรมครูวิชาชีพการโรงแรม

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ คณะครูแผนกวิชาชีพการโรงแรมของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ร่วมดำเนินการ

ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

 
   

วันที่ 9 เมษายน 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้มาร่วมงานนิทรรศการที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและ

พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

 
   

วันที่ 8 เมษายน 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้รับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม อาคารกรุงเทพนครา

 
   

วันที่ 8 เมษายน 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้นำชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ 3 ผลงาน 
1 ขนมเปี๊ยะเห็ดไข่เค็ม
2 สคลับขจัดคราบไขมันจากใบตำลึง
3 เทียนหอมไทยสไตล์ยุโรป
ร่วมจัดนิทรรศการ การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออก

และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี

 
   

วันที่ 7 เมษายน 2561

การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูวิชาชีพการโรงแรม แบบบทบาทสมมุติและ

การจำลองสถานะการณ์ได้ด้วยเทคโนโลยี บทเรียนออนไลน์ ระดับกลาง โดยท่านวิทยากร ณัฐพล กลั่นวารีณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท

จังหวัดปทุมธานี

 
   

วันที่ 7 เมษายน 2561

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูวิชาชีพการโรงแรม แบบบทบาทสมมุติและการจำลองสถานะการณ์ได้ด้วยเทคโนโลยี บทเรียนออนไลน์ ระดับกลาง ได้รับเกียรติจาก นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เป็นประธานในพิธี โดยมี นางศุภกาญจน์ เลาหไพศาล ประธานชมรมครูวิชาชีพ

การโรงแรม

กล่าวรายงาน วิทยากรอบรม คุณณัฐพล กลั่นวารี ได้รับเกียรติจากท่านรองพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี คณะครูวิชาชีพ

การโรงแรมเข้าอบรม 40 ท่านจากวิทยาลัยในสังกัด สอศ.ทั่วประเทศ จัดโดยคณะกรรมการชมรมครูวิชาชีพการโรงแรม

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ คณะครูแผนกวิชาชีพการโรงแรมของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ร่วมดำเนินการ

ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

 
   

วันที่ 5 เมษายน 2561 (บ่าย)

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รองผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์ทุกแผนกวิชา เจ้าหน้าที่แม่บ้านและนักการภารโรง เข้าร่วมงานสานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
เวลา 10.00 น. พิธีสงฆ์น้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ 
ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
   

วันที่ 5 เมษายน 2561 (เช้า)

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รองผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์ทุกแผนกวิชา เจ้าหน้าที่แม่บ้านและนักการภารโรง เข้าร่วมงานสานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
เวลา 07.00-08.00 น. ไหว้พระพุทธธาตุคุณานุสรณ์และรูปปั้นคุณพ่อทับ-คุณแม่นกคล้า
เวลา 08.30 น. จัดเตรียมน้ำดื่มถวายพระสงฆ์และจัดเตรียมอาหารว่าง
เวลา 09.30 น. เริ่มพิธีทางศาสนาและถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 9 รูป

ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
   

วันที่ 1 เมษายน 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาด เพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์การศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ณ วัดพระยาสุเรนทร์

 
   

วันที่ 1 เมษายน 2561

สอบสัมภาษณ์ นักเรียน ระดับ ปวช. 1 และ นักศึกษา ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561

ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้องประชุมอุดมนิมิต

 
   

วันที่ 29 มีนาคม 2561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561"

หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นางสาวนฤดี โพธิ์พยัคฆ์ กล่าวรายงานการประชุม โดยนางจันฑิมา สัตยาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งตัดริบบิ้นปล่อยคาราวาน "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"

ณ หน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

 
   

ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ชุมชนเคซี 1

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้จัดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ

เพื่อสร้างความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ

2561 โดยทางศูนย์ได้ให้บริการและแสดงผลงานการจัดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ ดังนี้

1. การให้บริการซ่อม (Repair)
- การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
- การบริการตรวจเช็คและอัพเกรดคอมพิวเตอร์

2. การอบรมการสร้างงานสร้างอาชีพ (Build)
- การทำพัดวิสัตยาหอม

3. การอบรมการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน (Top up)
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาชีพใหม่

 
   

วันที่ 18 มีนาคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้ไปตรวจเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ทีมที่สอง ที่ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

(Fix It Center) ศูนย์ชุมชนหมู่บ้านเคซี

ณ ชุมชนหมู่บ้านเคซี

 
   

วันที่ 18 มีนาคม 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้จัดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ

เพื่อสร้างความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวกาญจนา ฉาบสุวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ

แขกผู้มีเกียรติ
คุณณัฐนันท์ กัลยาศิริ : ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
คุณพรทิพา วราวุฒิ : ประธานชุมชนหมู่บ้านทหารกองหนุ่น
คุณประวีร์ หนูนาค : หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเขตคลองสามวา
คุณชำนาญ. รัตนพันธ์ : ประธานเครือข่ายชุมชนเขตคลองสามวา
คุณปุณยวีร์ สินวราเสฎฐ์ : ตัวแทนชุมชนเมืองประชา
คุณนพดล จันทร์มาก : ประธานชุมชนเคซี 1
คุณสมศักดิ์ โพธิ์จาด : ประธานหมู่บ้านเลิศอุบล
พ.ต.ท. วชิรปกรณ์ สุมทรคีรี สวป : สน.คันนายาว

ทางศูนย์ได้ให้บริการและแสดงผลงานการจัดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ

1. การให้บริการซ่อม (Repair)
- การให้บริการซ่อมเครื่องใช่ไฟฟ้า
- การบริการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ (ซ่อม/อัพเกรด/ลงโปรแกรมฯ)
- การซ่อมมุ้งลวด
- การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

2. การอบรมการสร้างงานสร้างอาชีพ (Build)
- การทำหมี่กรอบชาววัง

3. การอบรมการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน (Top up)
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาชีพใหม่

ณ หมู่บ้านเลิศอุบล

 
   

วันที่ 17 มีนาคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เทศกาล Big Holiday 2018

ในปีนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2561ณ สวนสยามปาร์คซิติ้ บริษัทสยามพาร์คบางกอกจำกัด

 
   

วันที่ 16 มีนาคม 2560

เนื่องในพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4

ฝ่าย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

ภายในงานเลี้ยงนอกจากจะมีวงดนตรีบรรเลงให้ความเพลิดเพลินแล้ว ท่านผู้อำนวยการ พรเพ็ชร พรรณวงค์ ยังได้มอบของที่ระลึก

พร้อมทั้งหนังสือรุ่นประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในงานอีกด้วย

 
   

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย แขกผู้มีเกียรติตัวแทนสถานประกอบการที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกรุงเทพทัศนา

ในการนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้มีผลการเรียนดีเด่น ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัย ผู้มีคุณธรรม

จริยธรรมดีเด่น และผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลังจากนั้น ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ คณะครู และผู้สำเร็จการศึกษาในลำดับต่อไป

 
   

13 มีนาคม 2561

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กับ Mr. Zhang Xin Vice president Yuxin Normal University

โดยมี Deputy Director Yang Chun Duputy Director Wu Xiaoying และ นายโอหยาง ร่วมเป็นพยาน

ณ School of International Culture and Study Yuxin Normal University

 
   

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น.

การปฐมนิเทศ (ทวิภาคี) นักเรียน นักศึกษา แผนกภาษาต่างประเทศ แผนกธุรกิจค้าปลีก ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยนายสุชาติ วิชาช่วย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Yuxi Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 
   

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ไปร่วมกิจกรรม "อุ่นไอรัก

คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต

 
   

วันที่ 4 มีนาคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพพร้อมด้วยนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการสยามเมืองบางกอก สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม ประธานฝ่ายสงฆ์

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานฝ่านฆราวาสณ สวนสยาม

 
   

วันที่ 3 มีนาคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมพิธีประทานรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์

ของคนรุ่นใหม่และ

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี