URL Counter

หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)news
 
เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 
     
 
 
   
     
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ผลการเลือกประธานกรรมการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  
ผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผลการเลือผู้แทนสถานประกอบการ  
รายฃื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร  
     
   
 
 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม

ภัตตาคาร และร้านอาหารสาขาการท่องเที่ยว อาชีพมัคคุเทศก์คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๓

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประจำปี ๒๕๕๙"สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๙"

 


 
งานวิชาการ - การใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ C-PBL21 เทคนิคการเรียน SQ2R ME Peer วิชากฎหมายพาณิชย์(ลงวันที่ ๑๘/๐๙/๖๐)  
    - บทเรียนออนไลน์ของ ครูสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา  
    - บทเรียนออนไลน์ของ ครูกุลิสรา สุวรรณ  
         
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ - ประกาศ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้  
    - แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลขึ้นเว็บวิทยาลัยฯ  
    - รายงานการสำรองข้อมูล 2560  
    - ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใช้งานระบบ RMS  
         
งานปกครอง   มาตรการและแนวปฏิบัติ การพัฒนาวินัย การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม ของนักเรียน นักศึกษา (ลงวันที่ ๐๘/๐๙/๖๐)  
    - แบบคำร้องขออนุญาติออกนอกวิทยาลัย(ลงวันที่ ๑/๑๑/๖๐)  
    - เครื่องแบบการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ  
    - ระเบียบวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2558  
         
งานแนะแนว - สำรวจการหารายได้ระหว่างเรียน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ (ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๖๐)  
    - ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ลงวันที่ 18/05/60)  
    - ผู้กู้ยืม กยศ. สามารถชำระหนี้ กยศ. ได้ที่ 7-11 ทุกสาขา ตั้งแต่งวดของวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป  
         
งานกิจกรรม - รูปเล่มรายงานการซ่อมกิจกรรม  
    - แบบเก็บชั่วโมงซ่อมกิจกรรม   
    - แบบคำร้องขอลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม (แบบ อวท. 18)  
    - แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ / ปรับระดับคะแนน (กิจกรรม)  
         
งานครูที่ปรึกษา  
    -  
    -  
    -  
    - รายงานผลการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา  
         
งานอาคารสถานที่ - (แบบฟอร์ม) สำรวจวัสดุที่ต้องการซ่อมแซม ห้องเรียน  
    - วินัย อุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    - ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
         
งานพัสดุ - ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน(เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ)(เพิ่มเติม)  
    - ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน(เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ)  
    - ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ (PDF) (RAR)  
         
งานสื่อการเรียนการสอน - ขอส่งสื่อบันทึกการประชุมทางไกลครั้งที่ 9  
    - ครั้งที่ 9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลอาชีวศึกษาด้านระบบทางไกล (Link)  
         
งานหลักสูตร   เอกสารการเข้าศึกษาต่อ โดยไม่สอบคัดเลือก (โควตาภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2561  
    - แบบแจ้ง ปวช. (ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๖๐)  
    - แบบแจ้ง ปวส. (ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๖๐)  
    - ใบสมัคร (ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๖๐)  
    - ประกาศโควตา (ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๖๐)  
         
      เอกสารการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปวส. (โควตาภายใน) ปีการศึกษา 2561  
    - แบบแจ้งประสงค์ (ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๖๐)  
         
    - Easy Lesson Distilled “ถอดบทเรียน ”อยางไร ?...ไมยาก (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด) (ลงวันที่ ๐๔/๐๘/๒๕๖๐)  
    - แผนการเรียนระบบทวิภาคี ระดับปวช. รุ่นปีการศึกษา 2560 (ลงวันที่ ๖/๑๑/๖๐)  
    - แผนการเรียนระบบทวิภาคี ระดับปวส. รุ่นปีการศึกษา 2560 (ลงวันที่ ๖/๑๑/๖๐)  
    - ตารางการเรียนการสอน (ตารางครู,ตารางนักเรียน แก้ไข) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
    - ตารางการเรียนการสอน (ตารางห้องเรียน แก้ไข) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
    - ตารางการเรียนการสอน (ตารางครู) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
    - ตารางการเรียนการสอน (ตารางนักเรียน-นักศึกษา) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
    - ตารางการเรียนการสอน (ตารางห้องเรียน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
    - ตารางนักเรียน ชคธ. รุ่น4 (ภาคพิเศษวันอาทิตย์) (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - แผนการเรียนปวช. 1 (รหัส ุ60) แผนกวิชาการบัญชี,การตลาด,เลขานุการ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ภาษาต่างประเทศ  
    - แผนการเรียนปวช. 1 (รหัส ุ60) แผนกวิชาการโรงแรม,คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต,วิจิตรศิลป์  
    - แผนการเรียนปวช. 2 (รหัส ุ59)  
    - แผนการเรียนปวช. 3(รหัส ุ58)  
    - แผนการเรียนปวส.1(รหัส ุ60)  
    - แผนการเรียนปวส.2(รหัส ุ59)  
         
งานศูนย์วิทยบริการฯ - ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุด  
    - ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ของงานห้องสมุด  
         
งานประชาสัมพันธ์ - สำนักอำนวยการ สอศ. เปลี่ยนเว็บไซต์ จากเดิม www.boga.go.th เป็น boga.vec.go.th  
         
งานทะเบียน - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๐ (วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  
    - ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
    - แบบฟอร์ม แนวปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา (ลงวันที่ 19/06/60)  
         
งานประกันฯ - รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปีการศึกษา 2559  
    - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกาาโดยหน่วยงานต้นสังกัด (ดาวน์โหลด)  
    - รายงานการประเมินตนเอง ปี 56 (สมบูรณ์) (ดาวน์โหลด)  
    - รายงานประเมิณตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2558  
         
งานความร่วมมือ - โครงการยกระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  
         
งานแผนงาน - แบบฟอร์มโครงการที่เสนอเข้าแผนปฏิบัติการปี 2561  
    - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2560  
    - เผยแพร่โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ของวิทยาลัย  
    - โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559  
    - แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559  
    - บันทึกขออนุมัติปรับแผนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
    - ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559  
    - แบบฟอร์มรายงานผลการปฎิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
    - ประชาสัมพันธ์ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีประมาณ พ.ศ.2559  
    - รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
    - แบบฟอร์มปฏิทินการปฎิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559  
         
         
งานทวิภาคี  

แบบฟอร์มสำหรับนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

 
    - แบบฟอร์มคำร้องขอออกฝึกงาน (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - แบบฟอร์มตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - เอกสารตัวอย่างรูปแบบการทำรายงานฝึกงาน (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    -  
    - แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - สัญญาฝึกอาชีพ (ทวิภาคี) (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
         
     

แบบฟอร์มสำหรับครูนิเทศ

 
    - แบบฟอร์มขออนุญาตออกนิเทศ (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - บันทึกข้อความรายงานการนิเทศประจำสัปดาห์ (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - แบบรายงานการนิเทศ (ทวิภาคี) (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - แบบรายงานการนิเทศ (ระบบปกติ) (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - บันทึกสรุปผลการนิเทศประจำภาคเรียน (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - แบบประเมินผลการฝึกงานสำหรับสถานประกอบการ (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและสัมมนา (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
    - แบบรายงานผลการสัมมนา (ลงวันที่ ๑๒/๑๐/๖๐)  
         
         
   
   


 

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารอำนวยการ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพขอขอบคุณบริษัท ไวท์ไลน์แอคทิเวชัน จำกัด ที่ได้มอบน้ำอัดลม จำนวน 20 แพ็ค ให้แก่วิทยาลัยฯเพื่อสนับสนุนในกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560

 

 
 

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพด้านการโรงแรม

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

 
 

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานเอนกประสงค์

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 28

ประเภทที่ 7.1 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ "เต้าฮวยเพื่อสุขภาพ" 
ผลงานของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม
ครูที่ปรึกษาผลงาน : นางศุภกาญจน เลาหไพศาล นายอุกฤษฎ์ อะมุตะคุ นางสาวภควดี ทรงศักดิ์ นางสาวนิตยา เทพนิมิต นางสาวนฤดี โพธิ์พยัคฆ์ แผนกวิชาการโรงแรม

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ "สเปรย์ไล่ยุงจากเปลือกส้มโอ" ผลงานของนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
-สบู่สมุนไพรมะระขี้นก ผลงานของนักเรียน นักศึกษาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
ครูที่ปรึกษาผลงาน : นางสาวปรารถนา ชูแสง นางสุกัลยา จันทร์จินดา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ประเภทที่ 9.2 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัคร
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 "หัตถศิลป์อนุรักษ์ไทยงานปั้นจากขี้เลื่อย" ครูที่ปรึกษาผลงาน : นายสมาน ป้องปก นายพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก นายพรเทพ บรรลือทรัพย์ นางสาวทัศวรรณ์ หอมผล แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นางวริษฐา ตุสาธร แผนกวิชาการตลาดธุรกิจค้าปลีก

 

 
 

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวร่วมส่งผลงานของนักเรียน นักศึกษา ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 28 จำนวน 13 ผลงานดังนี้
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
ชื่อผลงาน : สเปรย์ไล่ยุงจากเปลือกส้มโอ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ชื่อผลงาน : สบู่สมุนไพรมะระขี้นก ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูที่ปรึกษา : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ชื่อผลงาน : ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการตลาด/ธุรกิจค้าปลีกและการบัญชี
ครูที่ปรึกษา : ครูแผนกวิชาการบัญชี ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และครูแผนกวิชาการตลาด
ชื่อผลงาน : ดอกไม้จันทน์จากเยื่อกระดาษเส้นใยพืช ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการท่องเที่ยวและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูที่ปรึกษา : ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว ครูแผนกวิชาการโรงแรม ครูแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ครูแผนกวิชาการตลาด ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ชื่อผลงาน : พิมพ์อัดหมูปิ้ง ของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม
ครูที่ปรึกษา : ครูแผนกวิชาการโรงแรม
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มที่ 7.1 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อผลงาน : เต้าฮวยเพื่อสุขภาพ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม

ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
กลุ่มที่ 9.1 ด้านหัตถศิลป์ถิ่นไทย
ชื่อผลงาน : ศิลปะทราย ของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูที่ปรึกษา : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
กลุ่มที่ 9.2 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย
ชื่อผลงาน : หัตถศิลป์อนุรักษ์ไทยงานปั้นจากขี้เลื่อย ของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูที่ปรึกษา : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และครูแผนกวิชาการตลาดธุรกิจค้าปลีก
ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
กลุ่มที่ 10.1 กลุ่มนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 
ชื่อผลงาน : Application แบบทดสอบ V-net ของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผลงาน : Application ติดตามและตรวจสอบของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูที่ปรึกษา : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กลุ่มที่ 10.2 กลุ่มพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
ชื่อผลงาน : OQ code tourism เพื่อการท่องเที่ยว ของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการท่องเที่ยว แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูที่ปรึกษา : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว
ชื่อผลงาน : E-Travel ของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีและ แผนกวิชาการตลาด/ธุรกิจค้าปลีก
ครูที่ปรึกษา : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว
ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์
กลุ่มที่ 11.2 ด้าน Smart Farm (เกษตรอัจฉริยะ)
ชื่อผลงาน : การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ
ครูที่ปรึกษา : ครูแผนกวิชาภาษาต่างประเทศและครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 
 

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

 

 
 

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 09.00 น. 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

พิธีเปิด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 28 โดยนายอรรถพล สังขวาสี ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีเป็นประธานในพิธี

 

 
 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 - 17.00 น. 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ผลงานของนักเรียน นักศึกษา งาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 28

ประเภทที่ 7.1 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ "เต้าฮวยเพื่อสุขภาพ" 
ผลงานของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม
ครูที่ปรึกษาผลงาน : นางศุภกาญจน เลาหไพศาล นายอุกฤษฎ์ อะมุตะคุ นางสาวภควดี ทรงศักดิ์ นางสาวนิตยา เทพนิมิต นางสาวนฤดี โพธิ์พยัคฆ์ แผนกวิชาการโรงแรม

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ "สเปรย์ไล่ยุงจากเปลือกส้มโอ" ผลงานของนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
-สบู่สมุนไพรมะระขี้นก ผลงานของนักเรียน นักศึกษาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
ครูที่ปรึกษาผลงาน : นางสาวปรารถนา ชูแสง นางสุกัลยา จันทร์จินดา 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ประเภทที่ 9.2 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัคร
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 "หัตถศิลป์อนุรักษ์ไทยงานปั้นจากขี้เลื่อย" ครูที่ปรึกษาผลงาน : นายสมาน ป้องปก นายพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก นายพรเทพ บรรลือทรัพย์ นางสาวทัศวรรณ์ หอมผล แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นางวริษฐา ตุสาธร แผนกวิชาการตลาดธุรกิจค้าปลีก

ในการนี้จ่าสิบเอก ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอกเป็นประธานในพิธีปิด

 

 
 

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอุดมนิมิต

นักศึกษา ระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา
เข้ารับการติวความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ครูธัญพิมล มีสัจจานนท์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูผู้ควบคุม
ครูประทิน โพธิโชติ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 
 

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ อาคาร 5

ฝ่ายบุคคลบริษัทสยามเจ็มส์กรุ๊ปจำกัด ได้จัดอบรมการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารให้แก่นักศึกษา ระบบทวิภาคี ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกอาชีพ

 
 

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ณ ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา
เข้ารับการติว V-NET เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 โดยครูอาภัสพร สุวรรณ ครูบุญเลิศ แก้วพิทักษ์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ครูผู้ควบคุม ครูฐิติพร เกียรติทับทิว แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูศุภกาญจน์ เลาห์ไพศาล แผนกวิชาการโรงเรม ครูวลีรักษ์ ศิระบริบูรณ์พร แผนกวิชาเลขานุการและการจัดการทั่วไป ครูแก้วตา สุทธิศรี แผนกวิชาการท่องเที่ยว ครูยิ่งยศ วงศ์เสน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

 
 

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
 

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารอำนวยการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และนำตำลึงไปใช้ในการจัดทำผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งได้รับการอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
 

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

นักเรียน ปวช.3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้ารับการติว V-NET เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 วิชาภาษาไทย ดำเนินการสอนโดยนางสาวทัศน์วรรณ หอมผล ครูสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์และควบคุมดูแลนักเรียนโดย นางอาภัสพร สุวรรณ ครูสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ นางสาววลีรักษ์ ศิระบริบูรณ์พร ครูสาขาวิชาเลขานุการและการจัดการทั่วไปและนางบุญญาพร สุวรรณบูลย์ ครูสาขาวิชาการบัญชี

 
 

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอุดมนิมิต

นักศึกษา ปวส.2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้ารับการติว V-NET เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 วิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนโดย นางกรองกาญจน์ พินิจศักดิ์ ครูสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ และควบคุมดูแลนักศึกษาโดย นางกุลิสรา สุวรรณ ครูสาขาวิชาการท่องเที่ยวและนางประทิน โพธิโชติ ครูสาขาวิชาการบัญชี

 
 

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย นางจันทิมา สัตยาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาววนิดา แอนนัส หัวหน้างานบุคลากร ให้การต้อนรับตัวแทนจาก Hanban ประจำประเทศไทย และนางสาวชื่นจิตร์ อกตั๋น นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนของ Ms. GUAN RANRAN ครูอาสาสมัครจีน ที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
 

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

นางสาวภัทรภร บรรทัดทอง ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทสตาร์บัคได้เข้ามาสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับปวส. ทวิภาคี แผนกวิชาภาษาต่างประเทศและแผนกการตลาดธุรกิจค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 1/2561 ควบคุมดูแลโดยนางสาวปรารถนา สุทธิศักดิ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นางกนิษฐา สมภักดี ครูสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ นางสาวอรอุสา ตันเซียน หัวหน้าแผนกการตลาดธุรกิจค้าปลีก

 
 

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-15.30 ณ ลานอเนกประสงค์ส่วนกลางของหมู่บ้านมโนรมย์ 4

นายบุญเลิศ แก้วพิทักษ์ หัวหน้างานปกครองพร้อมด้วยนักเรียน
ปวช.3 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ได้ไปช่วยงานการเลือกตั้งประธานหมู่บ้านมโนรมย์ ๔ ซึ่งการเลือกตั้งผ่านพ้นไปด้วยดีโดยผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นประธานหมู่บ้านมโนรมย์ 4 คนใหม่ได้แก่นายสวงค์ ลอยลม

 
 

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
นักเรียน ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการ “อวด-ดี อาชีวะ3”

วันสุดท้ายนำเสนอแนวทางแก้ไขผลงาน จำนวน 25 ทีม (เปิดใจชาวค่าย) และพิธีปิดโครงการ“อวด-ดี อาชีวะ3” ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวะเกษตรกรรมและประมงเป็นประธานในพิธีปิด ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยมีนายยิ่งยศ วงศ์เสน ครูสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นผู้ควบคุมดูแล

 
 

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

นักเรียน ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการ “อวด-ดี อาชีวะ3”

วันที่สองอบรมกลยุทธการใช้ Social Media Online อบรมเชิงปฎิบัติการ กระบวนการผลิตสื่อและแก้ไขชิ้นงาน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยมีนายยิ่งยศ วงศ์เสน ครูสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นผู้ควบคุมดูแล

 
 

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

นักเรียน ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการ “อวด-ดี อาชีวะ3”

วันแรกศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และวิเคราะห์ผลงาน ประเมินผลงาน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยมีนายยิ่งยศ วงศ์เสน ครูสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นผู้ควบคุมดูแล


 
 

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

เวลา 13.30 น.

ณ บริเวณหน้าอาคาร 5 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
พิธีเปิดการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถพิเศษและเป็นตัวอย่างที่ดี โดยมีการประกวดนางนพมาศและการประกวดธิดาจำแลง

ผลการประกวดนางนพมาศได้แก่
รางวัลชนะเลิศ นางสาวกัญญาพัณณี พรหมเสน นักศึกษา ระดับชั้นปวส. 1/1 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาววรรณพร แสนใจวุฒิ นักเรียน ระดับชั้นปวช. 2/1 แผนกวิชาการบัญชี 
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาวคณันลักษณ์ พรหมเสน นักเรียน ระดับชั้นปวช. 1/1 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

ผลการประกวดธิดาจำแลงได้แก่
รางวัลชนะเลิศ นายชญานนท์ เงาะ นักศึกษา ระดับชั้นปวส. 2/1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว 
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 นายศิลา แดงสะอาด นักศึกษา ระดับชั้นปวส.1/1 แผนกวิชาการบัญชี 
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายรังสรรค์ เขตบุญไสย นักเรียน ระดับชั้นปวช. 1 แผนกวิชาการโรงแรม 
 


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00 น. ณ

บริเวณหน้าอาคาร 5 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

พิธีเปิดตลาดนัด Fresh day ชีววิถีตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาอาชีพประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.


 
 

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณหน้าอาคาร 5 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

การประกวดกระทงมี 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทความสวยงาม 2.ประเภทความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและปลูกฝังให้มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติ

ผลการประกวดกระทง ประเภทความสวยงาม ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ นักเรียน ระดับชั้นปวช. 1/1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว 
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 นักศึกษา ระดับชั้นปวส. 1/1 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 นักเรียน ระดับชั้นปวช. 3/1 แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการทั่วไป

ผลการประกวดกระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่

นักเรียน ระดับชั้นปวช. 3/1 แผนกวิชาการตลาด
นักเรียน ระดับชั้นปวช. 1/1 แผนกวิชาการโรงแรม 
นักศึกษา ระดับชั้นปวส. 2/1 แผนกวิชาการบัญชี
นักศึกษา ระดับชั้นปวส. 1/1 แผนกวิชาการโรงแรม

 


 
 

 

วันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2560

นักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยได้เข้าพักที่ BC-BAT Place ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพด้านการโรงแรม โดยครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้จัดบริการห้องพัก อาหารเช้า อาหารเย็น และยังได้ร่วมกิจกรรมในวันลอยกระทงบริเวณสระน้ำภายในวิทยาลัยฯ

 


 
 

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 


 
 

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัว อาทิเช่น พริกขี้หนู มะเขือพวง ผักกาด กวางตุ้ง กระเจี๊ยบ โหระพา แมงลัก ควบคุมดูแลโดย นางสุกัลยา จันทร์จินดา ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก นางอาภัสพร สุวรรรบูล ครูสาขาวิชาการตลาด นางภควดี พื้นทอง ครูสาขาวิชาการโรงแรม ณ หลังอาคารอำนวยการ


 
 

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

นักศึกษา ปวส.2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้ารับการติว V-NET เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 เรื่องทักษะทางสังคมและการดำรงชิวิตดำเนินการสอนโดยนางสาวสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา นางสุทธิชา กุ๋ยฉนวน ครูสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ พร้อมนำนักเรียนเข้ากุล่มไลน์ดูมอนิเตอร์และโทรศัพท์มือถือไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมอุดมนิมิต


 
 

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ชมรมวิชาชีพเลขานุการและการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมการเพิ่มทักษะการพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ควบคุมดูแลโดย นางสาวนวรัตน์ ยอมี นางสุภาพร ภู่พัด ครูสาขาวิชาเลขานุการและการจัดการทั่วไป ณ อาคาร 2


 
 

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

นักเรียน ปวช.3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้ารับการติว V-NET เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนโดยนางสาวดารารัตน์ ชัยรัตน์ ครูสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ พร้อมนำนักเรียนเข้ากุล่มไลน์ดูมอนิเตอร์และโทรศัพท์มือถือไปพร้อมๆ กัน ณ ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม


 
 

วันที่ 29 ตุลาคม 2560

ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-ปวส. 2 พบครูที่ปรึกษาตามห้องที่กำหนด ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ


 
 

วันที่ 29 ตุลาคม 2560

เวลา 07.00 – 13.30 น

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 – ปวส.2 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครูและผู้ปกครองร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 89 วินาทีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากนั้นคณะผู้บริหารและครูได้กล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าผู้ปกครองที่มาร่วมการประชุมในวันนี้

ในการนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองพร้อมแจ้งนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการศึกษาตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

นายสุชาติ วิชาช่วย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือกล่าวถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรม RMS ที่ใช้ในการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน

นางจันทิมา สัตยาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรกล่าวถึงการลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล การศึกษาระบบทวิภาคี

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวถึงการเข้า-ออก วิทยาลัยฯ / การแต่งกาย
การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง-กิจกรรมเสริมหลักสูตร / ปวช.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ (2ชม./สัปดาห์) / ปวช.2-3 และ ปวส.1-2 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ (2ชม./สัปดาห์) / การประกันอุบัติเหตุ (ความคุ้มครอง) / กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) / ทุนการศึกษา / การทำงาน Part time เพื่อหารายได้ระหว่างเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

ก่อนปิดการประชุมวิทยาลัยฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะ ก่อนจะให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษาตามตารางห้องที่กำหนดเพื่อพูดคุยเรื่องผลการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ พฤติกรรมของนร.นศ การลงทะเบียน การสอบถามเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในแต่ละเรื่อง


 
 

วันที่ 26 ตุลาคม 2560

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ “ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ วัดพระยาสุเรนทร์


 
 

วันที่ 26 ตุลาคม 2560

เวลา 06.00-22.00 น.

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รวมพลังร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ “จิตอาสา” ในหน้าที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน “ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ วัดพระยาสุเรนทร์


 
 

วันที่ 26 ตุลาคม 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพดำเนินการจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม “ผัดไทยมังสวิรัตและน้ำใบเตย” บริการให้แก่ประชาชนผู้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ โรงทานวัดพระยาสุเรนทร์ “ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”


 
 

วันที่ 26 ตุลาคม 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพดำเนินการจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม “ผัดไทยมังสวิรัตและน้ำใบเตย” บริการให้แก่ประชาชนผู้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ โรงทานวัดพระยาสุเรนทร์ “ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”


 
 

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2560

เวลา 06.00-22.00 น.

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รวมพลังร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ “จิตอาสา” ในหน้าที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน “ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ วัดพระยาสุเรนทร์


 
 

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นำโดย นายสมาน ป้องปก นายพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ ครูสาขาคอมพิวเตอร์ กราฟิก นายบุญเลิศ แก้วพิทักษ์ ครูสาขาสามัญสัมพันธ์ นายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์ ครูสาขาวิชาการโรงแรมเข้าร่วมโครงการดอกไม้เพื่อพ่อซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ ชุมชนปากคลองตลาด ตั้งแต่วันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 โดยร่วมกันตกแต่งซุ้มดอกไม้ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ถนนจักรเพชร ปากคลองตลาด


 
 

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2560

นางเจียรนัย งดงาม นายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์ นางสาวอมรรักษ์ ราศรีจันทร์ นางสาวจีรวรรณ จันดี นางสาวนนทพร จิตรัตน์ ครูสาขาวิชาการโรงแรม พร้อมด้วยนักเรียน ระดับชั้นปวช.1/1 และ 1/2 แผนกวิชาการโรงแรม ลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ร่วมกันจัดเตรียมดอกไม้ และประดับผ้าบริเวณพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระยาสุเรนทร์


 
 

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2560

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทาน 
ณ วัดพระยาสุเรนทร์


 
 

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2560


วันสุดท้ายของการไปศึกษาดูงาน ตารางการศึกษางานดังนี้
- เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน Cross-Border E-commerce Platform Observation ณ Tianjin College of Commerce (TCC)
- Visit to sunny Garment company
*สรุปงาน* มอบของที่ระลึก โดย Mr.Li Fusen Vice President Research Fellow Tianjin College of Commerce (TCC)
เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ


 
 

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2560

เวลา 06.30 น.
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมพิธีบวงสรวงถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙


 
 

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2560


วันที่สี่ของการศึกษาดูงาน ตารางการศึกษางานดังนี้
- Visit to shi family Yard
- Visit to Tianjin Cultural Centre


 
 

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2560


นายพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ ครูผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน นายประทีป คำภานพย์ เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน นายสงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์ ครูสาขาการโรงแรม นายกิตติกร ไทยใหญ่ ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมด้วย นักเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 5 คน ทดสอบระบบถ่ายทอดสดเพื่อเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระยาสุเรนทร์


 
 

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2560


วันที่สามของการศึกษาดูงาน ตารางการศึกษางานดังนี้
- Visit to golden Street , Ancient Cultural Street

ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน


 
 

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2560


วันที่สองของการศึกษาดูงาน ตารางการศึกษางานดังนี้
- Conference on Hotel Management and Tourism ณ Tianjin College of Commerce (TCC)
- Visit to off-campus practice base ที่โรงแรม Crowne plaza
- ศึกษานอกสถานที่ชมการก่อสร้าง ศิลปวัฒนธรรมหลากหลายตามเส้นทางล่องแม่น้ำไห่เหอ (Haihe River)


 
 

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2560


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นำโดย นายสมาน ป้องปก นายพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ ครูสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก นายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์ นายอุกฤกษฎ์ อะมุตะคุ ครูสาขาวิชาการโรงแรม นางอรัลชนา กาญจนนาค เจ้าหน้าที่งานบุคลากรและนางสาวสุนารี สกุมา นักศึกษา สกร.1/2 (ทวิ) เข้าร่วมโครงการดอกไม้เพื่อพ่อซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ ชุมชนปากคลองตลาด ตั้งแต่วันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 โดยร่วมกันตกแต่งซุ่มดอกไม้ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ถนนจักรเพชร ปากคลองตลาด


 
 

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เดินทางไปศึกษาดูงานตามคำเชิญของ Tianjin College of Commerce (TCC) ตารางการศึกษางานดังนี้
- Meeting TCC school leaders at 213 Building E เข้าพบ MR.Gong Baoli President of TCC
- School introduction
- Campus tour
- Welcome Dinner at TCC 
ณ Tianjin College of Commerce (TCC) เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน


 
 

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

นายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์ ครูสาขาวิชาการโรงแรม นายสมจิตร สงแจ้ง นักการภารโรง นายสุข บุญประสงค์ พนักงานขับรถและนักเรียน ระดับปวช 1/3 แผนกวิชาการโรงแรม(ทวิภาคี) และ ระดับปวช 3/1 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมกันทำความสะอาด จัดดอกไม้ และการประดับผ้าในบริเวณพิธี ณ วัดพระยาสุเรนทร์


 
 

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2560

นายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์ ครูสาขาวิชาการโรงแรม นายสมจิตร สงแจ้ง นักการภารโรง นายสุข บุญประสงค์ พนักงานขับรถและนักเรียน ระดับปวช 1/4 และ 3/1 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมกันทำความสะอาด จัดดอกไม้ และการประดับผ้าในบริเวณพิธี ณ วัดพระยาสุเรนทร์


 
 

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้บันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อการศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กับ โรงแรมบางกอกพาเลส ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพ


 
 

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2560


คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในวิทยาลัย อาทิเช่น บริเวณหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม บริเวณอาคาร 2 อาคาร 3 ลานกีฬาอเนกประสงค์ อาคารอำนวยการ ลานพระพุทธรรม องค์พระพุทธาตุคุณานุสรณ์ บริเวณพ่อทับแม่นกคล้า โรงอาหาร แปลงเกษตรดินแดนแห่งความพอเพียง และลอกจอกแหนบริเวณคูคลอง
ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ


 
 

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2560


คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รวมไปถึง
นางสาวกาญจนา ฉาบสุวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว ชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4 ทหารจากกองร้อย ร้อย รส เขตคลองสามวา เทศกิจ พนักงานทำความสะอาด เขตคลองสามวา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลานหลวงปู่ทวด โดมกิจดำรงชัย และการประดับผ้าในบริเวณพิธี ณ วัดพระยาสุเรนทร์


 
 

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2560


คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รวมไปถึง
นางสาวกาญจนา ฉาบสุวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว ชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4 ทหารจากกองร้อย ร้อย รส เขตคลองสามวา เทศกิจ พนักงานทำความสะอาด เขตคลองสามวา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมกันทำความสะอาดลานส่วนกลาง ศาลพระภูมิ และเกาะกลางถนนชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4


 
 

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2560
งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งยังได้รับความร่วมจาก กองร้อย ร้อย รส เขตคลองสามวา ขับรถไปรับ-ไปส่ง ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อไปทำจิตอาสาที่วัดพระยาสุเรนทร์ อีกด้วย ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์


 
 

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2560

ครูที่ปรึกษาชมรม นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนชมรมแต่ละชมรม ประกอบไปด้วย ประธานชมรม รองประธานชมรม และเลขานุการชมรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมชมรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนชมรม ณ ห้องประชุมอุดมนิมิต


 
 

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

(วันแรกของการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2/2560)
คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมกันทำกิจกรรมตอนเช้า เข้าแถว สวดมนต์
ในการนี้ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษาในเรื่องต่างๆ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์


 
 

 

 

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

เวลา 07.00 น.
นายโกศล สุนทรพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ พร้อมด้วย นางจันทิมา สัตยาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
ณ วัดพระยาสุเรนทร์


 
 

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2560


นักศึกษา ระดับ ปวส.2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอาชีพ
การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ระบบทวิภาคี) ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1ปี ในสถานประกอบการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาการท่องเที่ยว แผนกวิชาการโรงแรมและแผนกวิชาการจัดการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การตรวจสอบการแต่งกาย ความรู้ความเข้าใจการจัดทำบันทึกการฝึกประสบการณ์ เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ครูที่ปรึกษาแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบตลอดจนแนวทางการช่วยเหลืออื่นๆ ร่วมกัน
ในการนี้ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรุงเทพนครา ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม


 
 

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2560


นักเรียน ระดับ ปวช.2 และ ปวช.3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอาชีพ
ในการนี้ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและได้ให้โอวาทแก่นักเรียน
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรุงเทพนครา ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม


 
 

 

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 (ช่วงบ่าย)

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ปฎิบัติการ “สร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม” พร้อมแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำโครงงานคุณธรรม

วิทยากรบรรยาย : ว่าที่ร้อยตรี ดร. ศักดิภัทร เฉลิมพุฒิพงศ์ วิทยากรอาสามูลนิธิยุวสถิรคุณ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรมกรุงเทพมหานคร และ ดร.แก้วกานต์ ภูมิศรีแก้ว ครูชำนาญการพิเศษนักจิตวิทยาการปรึกษา วิทยากรแกนนำสำนักกรรมการการอาชีวศึกษา

ในการนี้ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรุงเทพนครา ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม


 
 

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 (ช่วงเช้า)
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าร่วมโครงการอมรมเชิงปฎิบัติการสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 อบรมในหัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานศึกษาคุณธรรม” และ “ความรู้ความเข้าใจในสาระของคุณธรรม จริยธรรม” ร่วมไปถึงการปฎิบัติเรียนรู้วิธีการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์
วิทยากรบรรยาย : ว่าที่ร้อยตรี ดร. ศักดิภัทร เฉลิมพุฒิพงศ์ วิทยากรอาสามูลนิธิยุวสถิรคุณ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรมกรุงเทพมหานคร และ ดร.แก้วกานต์ ภูมิศรีแก้ว ครูชำนาญการพิเศษนักจิตวิทยาการปรึกษา วิทยากรแกนนำสำนักกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการนี้ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรุงเทพนครา ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม


 
 

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2560

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นางจันทิมา สัตยาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมคณะครู ได้เข้าไปมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดี ให้กับ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เนื่องในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร


 
 

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2560
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 900 ขวด และขนม จำนวน 6 ลัง ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อแจกให้กับประชาชนในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


 
 

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2560
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ทำด้วยมือ น้อมถวาย ด้วยใจ" เพื่อใช้ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้เป็นตัวแทนมอบดอกไม้จันทน์ให้กับสำนักพระราชวัง เป็นจำนวน 8,400 ดอก ณ สำนักพระราชวัง


 
 

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2560

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมอุดมนิมิต


 
 

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดลงนาม MOU ทางการศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กับสถานประกอบการ 3 แห่ง
1.บริษัท Favor Travel จำกัด
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดให้ทราเวล
3.บริษัท NRS Service Co. Ltd

ซึ่งได้รับเกียรติจากตัวแทนสถานประกอบการเข้าร่วมลงรายนามดังต่อไปนี้
- นายสุกฤษฎิ์ พ่วงทองคำ Marketing Director และ นายสนธยา อ่วมแป้น ที่ปรึกษา บริษัท Favor Travel จำกัด
- นายเจติย จารุปฐวี กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดให้ทราเวล
- นายนิรุธ สัมฤทธิ์วุฒิกุล ประธานกรรมการ บริษัท NRS Service Co. Ltd

ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์