URL Counter

หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)Untitled Document


  

คุณธรรม

นิยาม

ความมีระเบียบวินัย

        การรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามและยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับ ข้อปฏิบัติข้อตกลงกฎหมายและศีลธรรมจารีตประเพณีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม
เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการให้ความสำคัญความเคารพและยอมรับที่จะปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อบังคับของสังคมเป็นพฤติกรรมที่ช่วยให้สามารถควบคุมตนเอง
และปฏิบัติตามระเบียบเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม

ความรับผิดชอบ

         การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ทั้งเป็นภารกิจส่วนตัวและภารกิจทางสังคม จะต้องกระทำให้บรรลุความสำเร็จตามความมุ่งหมาย ด้วยความสุจริตความเต็มใจและความ
จริงใจ เป็นความเอาใจใส่ จดจ่อ ตั้งใจ มุ่งมั่น ละเอียดรอบคอบเพื่อให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย และยอมรับผลการกระทำของตนเอง ทั้งด้านจนที่เป็นผลดีและผลเสียทั้งพยายาม
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

มีจิตสาธารณะ

         ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม