URL Counter

หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)Untitled Document


  


จบแล้วมีงานทำ แน่นอน ค้นหาการสมัครงานได้ที่(สามารถติดต่อขอรับ Username & Password ได้ที่ งานศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ)- ขอความอนุเคราะห์ ขอนักศึกษาทำงานในวันหยุด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
- ขอความอนุเคราะห์พนักงาน Part-time นักศึกษาฝึกงาน
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงา
- กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่และการให้สิทธิเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (นักศึกษาโควตา) ประจำปีการศึกษา 2559
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควต
- โควตาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานประจำและ Part Time
- ขอความร่วมมือในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ขาดแคลนระดับอาชีวศึกษา (ชั้น ปวช.1) เพื่อรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง
- มอบทุนการศึกษา โครงการ "ทุนการศึกษานอร์ทกรุงเทพ" ประจำปีการศึกษา 2559
- การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559
- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา "ฝีมือชน คนสร้างชาติ" ปี 2558 สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์และสาขาโภชนาการ
- กรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ผู้ค้ำประกันของผู้กู้ยืมเงินกองทุนกยศ. ที่ค้างชำระหนี้ 301-1,461 วัน
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
- โควตาพิเศษ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
- ตำแหน่งงานว่าง บริษัท แอม แพค จำกัด
- โครงการชำระหนี้ (กยศ.)