URL Counter

หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)Untitled Document

 

ประกาศ ผุ้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด(27/01/2559)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงรั้วถนนและลานจอดรถ (27/01/59)

ประกาศ ผู้ัไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงรั้วถนนและลานจอดรถ (26/01/59)
ประกาศ ผู้มีสิทธิเสนอราคา สอบซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด วงเงิน 950,000.- บาท (25/01/2559)
ประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุงรั้วถนนและลานจอดรถ วงเงิน 1,474,500 บาท (15/01/2559) (ประกาศ , เอกสารสอบราคาจ้าง, ปร.4-5 ,รั้ว)
ประกาศยืนยันประชาพิจารณ์ ปรับปรุงรั้วถนนและลานจอดรถ 1,474,500 บาท (14/01/59)
ประกาศเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ปรับปรุงรั้วถนนและลานจอดรถ 1,474,500 บาท(11/01/59)(ประกาศร่าง,ปร.5, ปร.4)
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด 1 ชุด 12 รายการ วงเงิน 950,000 บาท (ประกาศสอบราคา, เอกสารสอบราคา, ร่าง TOR, คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์) (11/01/59)
ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก (17/12/2558)
ประกาศ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก (17/12/58)
ประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก งบประมาณ ปี2559(1/12/58)
- ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายการปรับปรุงอาคารอำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
- ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ (PDF) (RAR)
- การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2559
- ยืนยันการประชาพิจารณ์รายการ(ร่าง)ปรับปรุงอาคารอำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศปี 2558
- ยืนยันการประชาพิจารณ์รายการ (ร่าง) ปรับปรุงป้ายชื่อวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศปี 2558
- ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช.1) วงเงิน 460,400.00 บาท ประจำปีงบประมาณ 2558
- ยืนยันการประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ ระดับ ปวช.1 ประจำปีงบประมาณ 2558
- การประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ ระดับ ปวช.1 ประจำปีงบประมาณ 2558
- เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
- เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2558
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ประกาศ เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา ด้วยเงินงบประมาณ ปี 2558
- เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่5/2558 งานจ้างปรับปรุงระบบประปา
- ประกาศ ปรับปรุงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2558
> ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์แบบสรุปรายการปรับปรุงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2558
>ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการปรับปรุงระบบประปา ประจำปี 2558
> ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารสอบราคา
> แบบ ปร.4,ปร.5
- ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่างของขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมภายในสถานศึกษา ตามมาตราการเพิ่มศักยภาพทางเศษฐกิจ 2558
- ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) ขอบเขตงานโครงการปรับปรุงก้องน้ำ ห้องส้วมภานในสถานศึกษา ตามมาตราการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านบริการโรงแรม (ห้องพัก) จำนวน 40 ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา (ปรับปรุงอาคาร)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ปรับปรุงระบบไฟฟ้า)
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชนร์ร่วมกัน (ปรับปรุงอาคาร)
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [จัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านโรงแรม (ห้องพัก)]
- ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการครวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ปรับปรุงระบบไฟฟ้า)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (ห้องพัก)
- ประชาพิจารณ์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงอาคาร
- รายละเอียดรายการครุภัณฑ์และราคาครุภัณฑ์ (งานบริการส่วนหน้า)
- รายละเอียดชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการบริการโรงแรม (ห้องพัก)จำนวน 40 ห้อง
- ขอความอนุเคราะห์ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิคกส์ (อาคารอำนวยการ)
- ยืนยันการประชาพิจารณ์ รายละเอียด(ร่าง) รายการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ประจำปี 2557