URL Counter

หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)news

   
     
(02/08/61) การประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการจัดงานวันดินโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  
(26/07/61) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
(23/07/61) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารั บการประเมินสมรรถณะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู  
(23/07/61) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าที่ธุรการ  
(20/07/61) ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย  
(18/07/61) เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจโดยการอบรมเขียนแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย  
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ประกาศยกเลิกผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอนห้องเรียนสองภาษา MEP สาขาวิชาการโรงแรม  
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย  
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
เรื่องผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู  
รายฃื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร  
   
   
         
   
   
   

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

โครงการการรับสมัครนักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ ชุ่มขุนทด ครูชำนาญการพิเศษจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ นางสาวเพ็ญศิริ ฟองคง เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน สำนักงานเขตคลองสามวา นายพรเทพ บรรลือทรัพย์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นกรรมการ

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯยังได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

ชมรมวิชาชีพการตลาดจัดโครงการอมรมการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการเขียนแผนธุรกิจและสามารถนำไปใช

้ประโยชน์โดยการประยุกต์หลักการเขียนแผนธุรกิจสู่การดำเนินธุรกิจได้จริงในอนาคต

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ยังได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดโครงการงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดพร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานและนางจันทิมา สัตยาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show & Share การดำเนินงานโครงงานคุณธรรม

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯได้ให้เกียรติในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่ดำเนินโครงงานคุณธรรม

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ร่วมกับคณะครูเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี นางสาวกาญจนา ฉาบสุวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เป็นประธานในพิธี

ณ สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน ไทฮว๋าซื่อ

 
   

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดพร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานและนางจันทิมา สัตยาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และ วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

โดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและ วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

โดยนางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี ตอนเช้าร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดพระยาสุเรนทร์

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภทดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561 นอกจากนี้ยังมีการโชว์มายากลและเต้นโคฟเวอร์แดนซ์จากนักเรียน นักศึกษาอีกด้วย ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 9 สิงหาคม 2561

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 9 สิงหาคม 2561
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพิมพ์ดีดไทยและพิมพ์อังกฤษ /พิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแผนกวิชาเลขานุการและการจัดการทั่วไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 223 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
   

วันที่ 9 สิงหาคม 2561
การแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดมารยาทไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแผนกวิชาเลขานุการและการจัดการทั่วไป ณ ห้องปฏิบัติการ 233 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
   

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30-12.30 น

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงานในเครือบริษัทเซนทรัล

ณ ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 9 สิงหาคม 2561

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับสถานศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2561

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ อาคาร 3

 
   

วันที่ 9 สิงหาคม 2561

การประเมินการนิเทศ เสริมแรง และพัฒนาเพื่อคัดเลือก “The Best Moral Project BC – BAT “

ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
   

วันที่ 9 สิงหาคม 2561

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรงเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
   

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "การขายสินค้าออนไลน์"
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ อาคาร 2 ชั้น 5

 
   

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "การขายสินค้าออนไลน์"
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ อาคาร 2 ชั้น 5

 
   

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

โครงการส่งเสริมการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้มอบของรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ตอบคำถามประจำสัปดาห์ถูกต้อง

ณ วิทยบริการและห้องสมุด

 
   

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ปวช.

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ อาคาร 5

 
   

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การจัดทำและนำเสนอขายรายการนำเที่ยว ระดับ ปวช. ปวส. ระดับสถานศึกษา

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ อาคาร 5

 
   

5 สิงหาคม 2561

วันที่สองของการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 
ภาคบ่ายมีการนำเสนอแผนธุรกิจของผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้ง 7 กลุ่ม

วิทยากรบรรยาย : นางปภาวรินท์ เศรษฐไตรรัตน์ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ รางวัล 5 ดาว (4ปี ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม คณะกรรมการดำเนินงานในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 4 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายสุชาติ วิชาช่วย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางปภาวรินท์ เศรษฐไตรรัตน์ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ รางวัล 5 ดาว (4ปี ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นวิทยากรในโครงการครั้งนี้

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น "อเมซิ่งเที่ยวไทยสไตล์อาชีวะ

ในการนี้นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติในการมอบรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน

ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก 264 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก อาคาร 2

 
   

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ พร้อมด้วยนายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางธัญพิมล มีสัจจานนท์ หัวหน้างานบุคลากร นางสาวสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID Plan) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLCในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4 ภาคตะว้นออกและกรุงเทพ ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพ