URL Counter

หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 


- ผลงานวิชาการ
- บทคัดย่องานวิจัย
- การประกันคุณภาพสถานศึกษา
- หลักสูตรระดับ ปวช และ ระดับ ปวส

   
:: ผลงานวิชาการ ::        
 
   เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา การพัฒนาบุกคลิกภาพ รหัส 2201-2316 (อ.สุนัน จัทรโมลี)  

  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชางานแม่บ้านโรงแรม รหัสวิชา 2701-2107  

  ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชา การส่งเสริมการขาย รหัส 3202-2005 ระดับ ปวส.  

  รายงานการวิจัยเรื่อ
"การใช้โครงการหารายได้ระหว่างเรียนเพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการขาย ให้กับผู้เรียน แผนกวิชาการตลาด"  

  รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและค่านิยม ที่พึ่งประสงค์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายงานวิธีธรรมวิธีไทย  (รหัส 2000-13001) ระดับชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 / 2553  

   
           
:: บทคัดย่องานวิจัย ::    
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
:: การประกันคุณภาพสถานศึกษา ::    
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ
       
     
       
  ข้อมูลประกันคุณภาพ