URL Counter

หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)Untitled Document

 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

   
         
         
  งานบริหารงานทั่วไป นางสาวธราวดี พลเยี่ยม หัวหน้างาน    
    นางภควดี พื้นทอง ครูช่วยงาน    
    นางสาวพรสวรรค์ กลัดนาขา เจ้าหน้าที่งาน    
         
  งานบุคลากร นางสาววนิดา แอนนัส หัวหน้างาน    
    นางณัฐกฤตา ใจรวมกูล ครูช่วยงาน    
    นางอรัลชนา กาญจนนาค เจ้าหน้าที่งาน    
         
  งานการเงิน นางศศิ นิจขจร หัวหน้างาน    
  นางธัญพิมล มีสัจจานนท์ ครูช่วยงาน    
    นางวรุณธร แพ่งประเสริฐ ครูช่วยงาน    
  นางสาววรรณา หูไว เจ้าหน้าที่งาน    
    นางสาวนงลักษณ์ บุญชู เจ้าหน้าที่งาน    
         
  งานบัญชี นางสาวอรณิชชา ศุภธนันชัย หัวหน้างาน    
    นายอธิโชค จันทร์แจ้ง ครูช่วยงาน    
นางสาวรัศมี เขียวโรจน์ เจ้าหน้าที่    
       
งานพัสดุ นางสาวกันตฤทัย ยอดสมุทร หัวหน้างาน    
    นางสาวพัชชนก พรมจาด เจ้าหน้าที่    
  นางสาวสุทิสา แสงทองสุข เจ้าหน้าที่    
         
  งานอาคารสถานที่ นางปัฐมพร เลขาตระกูล หัวหน้างาน    
    นายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์ ครูช่วยงาน    
    นางสาวนนทพร จิตรัตน์ ครูช่วยงาน    
         
  งานทะเบียน นางสุทธิชา กุ๋ยฉนวน หัวหน้างาน    
    นางสาวจีรวรรณ จันดี ครูช่วยงาน    
    นางสาวพรพรรณ อยู่หอม เจ้าหน้าที่งาน    
    นางสาวสุกัญญา ยาสุลง เจ้าหน้าที่งาน    
           
  งานประชาสัมพันธ์ นางสุภาพร ภู่พัด หัวหน้างาน    
    นางสาวอมรรักษ์ ราศีจันทร์ ครูช่วยงาน    
  นางสาวปรารถนา ชูแสง ครูช่วยงาน    
  นางสาวกรกนก สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่งาน