>>พันธกิจ<<

  1. ผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาอาชีพสปาและความงาม ให้มีความรู้ ทักษะ
    และเชี่ยวชาญ
  2. ส่งเสริมผู้สำเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพมีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
    มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 11 ซอยเลียบคลองสอง 19 ถนนเลียบคลองสอง
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทรศัพท์ 0-2914-3172-3 ต่อ 126,403 โทรสาร 0-2914-0805
www.bcbat.ac.th E-mail : bcbat_bkk@hotmail.com
จัดทำโดย นางสาวแสงมุกดา ป้อมขุนพรม , นางสาวธิราพร พันธุ์กุหลาบ , นางสาวนิภาพร เผือกแห้ว ปวส.1  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ