ชื่อ-สกุล
ชื่องานวิจัย
นายชาย  วิริยานุศักดิ์

สำรวจความคิดเห็นในการเรียนการสอนของครูประจำวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี 2554
สำรวจความคิดเห็นในการเรียนการสอนของครูประจำวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี 2553

นางประทิน  โพธิโชติ

•วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ระดับชั้น ชกบ. ปีที่ 2/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครุผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ชั้นปีที่ 2-3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยบริหาร ธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

นางศศิ นิจขจร

•การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น1 ของนักเรียนระดับ ปวช1 (ชพณ.1/1)แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้แรงจูงใจจากคะแนนงานและคำแนนมาเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ
การใช้ตารางวิเคราะห์แบบ 5 หมวด ช่วยในการวิเคราะห์รายการค้า วิชาบัญชีเบื้องต้น 1

นางปฐมพร เลขาตระกูล

•เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า ในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียน ปวช.2/1 ธุรกิจค้าปลีก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชากาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้การวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ วิชาบัญชีเบื้องต้น 1
(รหัส 2201-1003) นักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

นางวรางคณา  แก้วบรรจง

ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาดูงานนอกชั้นเรียน ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวบุญญาพร สุวรรณบูลย์ ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน