ชื่อ-สกุล
ชื่องานวิจัย
นายชาย  วิริยานุศักดิ์

• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีต้นทุนย 2 ของนักศึกษาห้อง สกบ.2/1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

สำรวจความคิดเห็นในการเรียนการสอนของครูประจำวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี 2554
สำรวจความคิดเห็นในการเรียนการสอนของครูประจำวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี 2553

นางประทิน  โพธิโชติ

• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีบริษัท จำกัด โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนห้อง ชกบ. 3/1 ปผนกวิชาการบัญชี

•วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ระดับชั้น ชกบ. ปีที่ 2/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครุผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ชั้นปีที่ 2-3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยบริหาร ธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

นางศศิ นิจขจร

• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ ของนักเรียน ชั้น ปวช.3/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม

•การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น1 ของนักเรียนระดับ ปวช1 (ชพณ.1/1)แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้แรงจูงใจจากคะแนนงานและคำแนนมาเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ
การใช้ตารางวิเคราะห์แบบ 5 หมวด ช่วยในการวิเคราะห์รายการค้า วิชาบัญชีเบื้องต้น 1

นางปฐมพร เลขาตระกูล

• การใช้ชุดฝึกปฎิบัติเรื่องการวิเคราะห์รายการค้าในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา บัญชีเบื้องต้น 1

•เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า ในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียน ปวช.2/1 ธุรกิจค้าปลีก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชากาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้การวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ วิชาบัญชีเบื้องต้น 1
(รหัส 2201-1003) นักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

นางวรางคณา  แก้วบรรจง

• การใช้สมุดเกมบัญชีคู่กับการเรียนการสอนวิชาบัญชีตั๋วเงินและเช็ค ของนักเรียนระดับชั้น ปีที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาดูงานนอกชั้นเรียน ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวบุญญาพร สุวรรณบูลย์

• การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการวิเคาระห์รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปวิชาการบัญชี เบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน