นายสมาน ป้องปก
หัวหน้าแผนกวิชา

 


นางสุกัลยา จันทร์จินดา
 


นายยิ่งยศ วงศ์เสน

 

นางสาวปราถนา ชูแสง
 


นายพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ