นายสมาน ป้องปก
หัวหน้าแผนกวิชา

 


นางสุกัลยา จันทร์จินดา
 


นายยิ่งยศ วงศ์เสน

 

นางสาวปราถนา ชูแสง
 


นายพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ
 
   
   

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2560

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2560

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2560