นายอภิวัฒน์ สร้างแก้ว
หัวหน้าแผนกวิชา
 


นางสาวกันตฤทัย  ยอดสมุทร

 นายสงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์

 


นายกิตติกร ไทยใหญ่
 นางสาวดรุณี รอดจินดา