เจียรนัย งดงาม
หัวหน้าแผนกวิชา


ศุภกาญจน์ เลาห์ไพศาล


นฤดีโพธิ์ พยัคฆ์


อุกฤษฏ์ อะมุตะคุ


นิตยา เทพนิมิตร


นนทพร จิตรัตน์


สาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์


ภควดี พื้อนทอง


จีรวรรณ จันดี


อมรรักษ์ ราศรีจันทร์


สิทธิชัย ชอบธรรม

    


ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2560

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2560
 • นางสาวจีรวรรณ จันดี 
 • นางเจียรนัย งดงาม
 • นางสาวนนทพร จิตรัตน์
 • นางสาวนฤดีโพธิ์ พยัคฆ์
 • นางสาวนิตยา เทพนิมิตร
 • นางสาวภควดี ทรงศักดิ์
 • นางศุภกาญจน์ เลาห์ไพศาล
 • นายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์
 • นายสิทธิชัย ชอบธรรม
 • นางสาวอมรรักษ์ ราศรีจันทร์
 • นายอุกฤษฏ์ อะมุตะคุ

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2560
 • นางสาวจีรวรรณ จันดี 
 • นางเจียรนัย งดงาม
 • นางสาวนนทพร จิตรัตน์
 • นางสาวนฤดีโพธิ์ พยัคฆ์
 • นางสาวนิตยา เทพนิมิตร
 • นางสาวภควดี ทรงศักดิ์
 • นางสาวยุภาวดี สุทธิคุณ
 • นางศุภกาญจน์ เลาห์ไพศาล
 • นายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์
 • นายสิทธิชัย ชอบธรรม
 • นางสาวอมรรักษ์ ราศรีจันทร์
 • นายอุกฤษฏ์ อะมุตะคุ