กุลิสรา สุวรรณ
หัวหน้าแผนกวิชา


ปรารถนา สุทธิศักดิ์


พัชรดา กล่อมมูล

วรุณธร แพ่งประเสริฐ


วิน ไลประเสริฐ


แก้วตา สุทธิศรี


ณัฐกฤตา ใจรวมกูล

 
 

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2560


  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2560
 • นางกุลิสรา สุวรรณ
 • นางสาวปรารถนา สุทธิศักดิ์ 
 • นางสาวพัชรดา กล่อมมูล
 • นางวรุณธร แพ่งประเสริฐ 
 • นางแก้วตา สุทธิศรี
 • นางณัฐกฤตา ใจรวมกูล 

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2559

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2559
 • นางกุลิสรา สุวรรณ
 • นางสาวปรารถนา สุทธิศักดิ์ 
 • นางสาวพัชรดา กล่อมมูล
 • นายวิน ไลประเสริฐ
 •  นางสาววรุณธร น้อยดี
 • นางณัฐกฤตา ใจรวมกูล
 • นางแก้วตา สุทธิศรี 

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2559
 • นางกุลิสรา สุวรรณ
 • นายวิน ไลประเสริฐ 
 • นางสาวปรารถนา สุทธิศักดิ์ 
 • นางสาวพัชรดา กล่อมมูล
 • นางสาววรุณธร น้อยดี
 • นางณัฐกฤตา ใจรวมกูล
 • นางแก้วตา สุทธิศรี 

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2558

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2558
 • นางกุลิสรา สุวรรณ
 • นางสาวปรารถนา สุทธิศักดิ์ 
 • นางสาวพัชรดา กล่อมมูล
 • นายวิน ไลประเสริฐ 

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2558
 • นางกุลิสรา สุวรรณ
 • นางสาวพัชรดา กล่อมมูล
 • นางสาวปรารถนา สุทธิศักดิ์ 
 • นางสาววรุณธร น้อยดี
 • นางณัฐกฤตา ใจรวมกูล
 • นางแก้วตา สุทธิศรี 
 • นายวิน ไลประเสริฐ